';
Preloader logo

Matura

poniżej – harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2020

[/vc_column]

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

 

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W ROKU 2020 W TERMINIE GŁÓWNYM

Część ustna egzaminu maturalnego

od 7 do 22 maja

(z wyjątkiem 10 i 17 maja)

język polski

języki mniejszości narodowych  język łemkowski

język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

od 4 do 22 maja

(oprócz 10 i 17 maja)

 

języki obce nowożytne

 

Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
4. poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
5. wtorek matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp

język łaciński i kultura antyczna – pr

6. środa język angielski – pp

język angielski – pr

język angielski – dj*

7. czwartek matematyka – pr

filozofia – pp

filozofia – pr

8. piątek

biologia – pp

biologia – pr

wiedza o społeczeństwie – pp

wiedza o społeczeństwie – pr

9,10 –sobota, niedziela
11. poniedziałek

chemia – pp

chemia – pr

informatyka – pp

informatyka – pr

12. wtorek język niemiecki – pp

język niemiecki – pr

język niemiecki – dj

13. środa

geografia – pp

geografia – pr

historia sztuki – pp

historia sztuki – pr

14. czwartek język rosyjski – pp

język rosyjski – pr

język rosyjski – dj

15. piątek język francuski – pp

język francuski – pr

język francuski – dj

16,17 –sobota, niedziela
18. poniedziałek

fizyka i astronomia – pp

fizyka i astronomia / fizyka – pr

historia – pp

historia – pr

19. wtorek język hiszpański – pp

język hiszpański – pr

język hiszpański – dj

20. środa

język włoski – pp

język łemkowski – pp

język łemkowski – pr

język włoski – pr

język włoski – dj

21. czwartek

języki mniejszości narodowych –pp

język kaszubski – pp

język kaszubski – pr

języki mniejszości narodowych – pr wiedza o tańcu – pp

wiedza o tańcu – pr

historia muzyki – pp

historia muzyki – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym

 

 


 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

 

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwanej dalej „ustawą”, ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 r.

EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.
  2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo/ fakultatywnie Zapewnia*

Biologia

 

linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe

fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła
Chemia linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe

fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła
Fizyka linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe

fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła
Geografia linijka obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
Historia lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
Historia sztuki lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
Język polski

słownik ortograficzny, słownik

poprawnej polszczyzny – nie mniej

niż 1 na 25 osób

obowiązkowo szkoła
Język białoruski słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
Język litewski słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
Język ukraiński słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
Język kaszubski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
Język łemkowski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko- łemkowski i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła

Język łaciński

i kultura antyczna

słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
Matematyka linijka obowiązkowo zdający lub szkoła
cyrkiel obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory matematyczne obowiązkowo szkoła

Wiedza

o społeczeństwie

kalkulator prosty** fakultatywnie zdający lub szkoła

 

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

      Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym.

Uprawnieni do

dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*
Osoby niesłyszące

słownik języka polskiego, słownik

wyrazów obcych, słownik wyrazów

bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25

osób

obowiązkowo szkoła
Osoby słabosłyszące

odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami

w przypadku egzaminu z języka obcego

nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie

zostało przyznane)

obowiązkowo

zdający lub

szkoła

Osoby niewidome

i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne

(odpowiednie do ustalonego dla danego

zdającego dostosowania warunków

przeprowadzania egzaminu)

obowiązkowo szkoła
Osoby słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający

korzysta na co dzień

fakultatywnie zdający

Osoby, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe6

(cudzoziemcy)

słownik dwujęzyczny (polsko-

obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski)

w wersji papierowej lub elektronicznej

(z wyjątkiem egzaminu z języków

mniejszości narodowych, języka

mniejszości etnicznej, języka regionalnego

i języków obcych nowożytnych)

fakultatywnie

zdający lub

szkoła

Wszyscy komputer lub komputer ze
   uprawnieni do specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli obowiązkowo szkoła
dostosowania takie dostosowanie zostało przyznane

 

 

 

 

Facebook