';
Preloader logo

Matura

poniżej – harmonogram egzaminów maturalnych w roku 2019

[/vc_column]

 

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2019 roku

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

 

język polski Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych
od 9 do 22 maja języki mniejszości narodowych
(oprócz 12 i 19 maja) język łemkowski
język kaszubski
od 6 do 25 maja języki obce nowożytne

 

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj Godzina 9:00 Godzina 14:00
6 poniedziałek język polski – pp* język polski – pr *
7 wtorek matematyka – pp język łaciński i kultura antyczna – pp
język łaciński i kultura antyczna – pr
8 środa język angielski – pp język angielski – pr
język angielski – dj*
9 czwartek matematyka – pr filozofia – pp
filozofia – pr
10 piątek biologia – pp wiedza o społeczeństwie – pp
biologia – pr wiedza o społeczeństwie – pr
11, 12 – sobota, niedziela
13 poniedziałek chemia – pp informatyka – pp
chemia – pr informatyka – pr
14 wtorek język niemiecki – pp język niemiecki – pr
język niemiecki – dj
15 środa geografia – pp historia sztuki – pp
geografia – pr historia sztuki – pr
16 czwartek język rosyjski – pp język rosyjski – pr
język rosyjski – dj
17 piątek język francuski – pp język francuski – pr
język francuski – dj
18, 19 – sobota, niedziela
20 poniedziałek fizyka i astronomia – pp historia – pp
fizyka i astronomia / fizyka – pr historia – pr
21 wtorek język hiszpański – pp język hiszpański – pr
język hiszpański – dj
język włoski – pp język włoski – pr
22 środa język łemkowski – pp
język włoski – dj
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
języki mniejszości narodowych – pp wiedza o tańcu – pp
język kaszubski – pp wiedza o tańcu – pr
język kaszubski – pr historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
23 czwartek godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów
dwujęzycznych (pr)**

 

  • pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

 

  • Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie egzaminie maturalnym w 2019 roku

 

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457), zwanej dalej „ustawą”, ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2019 r.

EGZAMIN MATURALNY W NOWEJ FORMULE

  1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.
  2. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:
Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Obowiązkowo/ fakultatywnie Zapewnia*

Biologia

 

linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe

fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła
Chemia linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe

fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła
Fizyka linijka fakultatywnie zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła

Wybrane wzory i stałe

fizykochemiczne na egzamin

maturalny z biologii, chemii i fizyki

obowiązkowo szkoła
Geografia linijka obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
Historia lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
Historia sztuki lupa fakultatywnie zdający lub szkoła
Język polski

słownik ortograficzny, słownik

poprawnej polszczyzny – nie mniej

niż 1 na 25 osób

obowiązkowo szkoła
Język białoruski słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
Język litewski słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
Język ukraiński słownik językowy (jedno- albo dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
Język kaszubski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
Język łemkowski słownik ortograficzny języka polskiego, słownik poprawnej polszczyzny, słownik polsko- łemkowski i łemkowsko-polski – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła

Język łaciński

i kultura antyczna

słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego; atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób obowiązkowo szkoła
Matematyka linijka obowiązkowo zdający lub szkoła
cyrkiel obowiązkowo zdający lub szkoła
kalkulator prosty** obowiązkowo zdający lub szkoła
Wybrane wzory matematyczne obowiązkowo szkoła

Wiedza

o społeczeństwie

kalkulator prosty** fakultatywnie zdający lub szkoła

 

* Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) informuje zdających, czy dane przybory i materiały pomocnicze zapewnia szkoła, czy każdy zdający przynosi własne.

** Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

      Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu maturalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używali w procesie dydaktycznym.

Uprawnieni do

dostosowania

Przybory i materiały pomocnicze

Obowiązkowo

/ fakultatywnie

Zapewnia*
Osoby niesłyszące

słownik języka polskiego, słownik

wyrazów obcych, słownik wyrazów

bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25

osób

obowiązkowo szkoła
Osoby słabosłyszące

odtwarzacz płyt CD ze słuchawkami

w przypadku egzaminu z języka obcego

nowożytnego (jeżeli dostosowanie takie

zostało przyznane)

obowiązkowo

zdający lub

szkoła

Osoby niewidome

i słabowidzące

sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne

(odpowiednie do ustalonego dla danego

zdającego dostosowania warunków

przeprowadzania egzaminu)

obowiązkowo szkoła
Osoby słabowidzące

przybory optyczne, z których zdający

korzysta na co dzień

fakultatywnie zdający

Osoby, o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe6

(cudzoziemcy)

słownik dwujęzyczny (polsko-

obcojęzyczny i obcojęzyczno-polski)

w wersji papierowej lub elektronicznej

(z wyjątkiem egzaminu z języków

mniejszości narodowych, języka

mniejszości etnicznej, języka regionalnego

i języków obcych nowożytnych)

fakultatywnie

zdający lub

szkoła

Wszyscy komputer lub komputer ze
   uprawnieni do specjalistycznym oprogramowaniem, jeżeli obowiązkowo szkoła
dostosowania takie dostosowanie zostało przyznane

Facebook