';
Preloader logo

Matura

Matura 2020 Prawa i obowiązki maturzystów

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Na podstawie:
– art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.)
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1512, z późn. zm.)
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu
maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
– § 11i ust. 1 i 1a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz.U. poz. 493, z późn. zm.) w tym w szczególności rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz.U. poz. 891), zwanego
dalej „rozporządzeniem 1905”,

w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, ustalam
harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz
egzaminu maturalnego w 2020 r.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020

Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym – aktualizacja 08.06.2020r.

 

  1. Wewnętrzne procedury przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
  2. Godziny wejść do sal

 

 

Do ustnej matury przystępują tylko zdający, którzy mają w swojej deklaracji dany przedmiot i złożą do dyrektora szkoły w terminie do 25 maja potwierdzenie konieczności uzyskania wyniku z tego przedmiotu w związku z rekrutacją na uczelnie zagraniczne albo realizacją umów międzynarodowych (np. Titulo de Bachiller). Formularz wkrótce zostanie zamieszczony na naszej stronie. Nie przeprowadza się egzaminów ustnych zdalnie.

 

 

Facebook