';
Preloader logo

Matura

Egzamin maturalny 2021 – zmiany

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie
harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

Na podstawie:
* art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2020 r. poz. 1327)
* rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1361)
* rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223, z późn. zm.)
* § 11kx i § 11ky rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

ustalam harmonogram przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 r.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania testów diagnostycznych w zakresie przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego (aktualizacja z 25 lutego)

Harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 roku Aktualizacja 22.12.2020r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów
i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku

 

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 ogłaszam wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą  korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r.

 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku

Facebook