';
Preloader logo

Koncepcja rozwoju szkoły

                                                                                                     

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

    

 

Moja wizja rozwoju szkoły opiera się na wartościach uniwersalnych, ponadczasowych, w centrum których znajduje się uczeń. To on jest początkiem i końcem wszystkich działań szkoły. Chcę, żeby I Liceum pomagało uczniom osiągnąć życiowy sukces, sukces który czasami jest konsekwencją wysokiej średniej, ale częściej efektem nabierania w szkole wiary w siebie, rozwijania poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za swój proces uczenia się oraz rozwijania własnych pasji i zainteresowań.

Moja wizja rozwoju szkoły jest ukierunkowana na strategiczne zarządzanie procesami kształcenia w celu tworzenia jak najlepszego środowiska do uczenia się ucznia. Uważam, że potrzeba wynikająca z wyzwań współczesności, która dotyczy pracy z uczniem, nie powinna generować rozwiązań przypadkowych i jednorazowych.

 

ZAŁOŻENIA KONCEPCJI  FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY

Szkoła jest:

   Społecznością otwartą na zmianę i uczącą się

   Zespołem ludzi dobrze pracujących i współpracujących

   Kształcącym efektywnie na miarę XXI wieku liceum

   Odrębną, mającą swoje unikatowe cechy, jednostką

   Ładnym i funkcjonalnym miejscem

   Aktywną i współpracującą ze środowiskiem instytucją

Cel litery „S” zamierzam osiągnąć poprzez  stworzenie w szkole przestrzeni do wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami szkoły, budowanie kultury pracy szkoły sprzyjającej jej rozwojowi, sukcesywne przekształcanie szkoły w szkołę uczącą, która nie boi się wyzwań i dokonywania zmian oraz procesowe wspomaganie pracy szkoły we wszystkich aspektach jej funkcjonowania.

Cel litery „Z” zamierzam osiągnąć poprzez bycie liderem przywódcą, który przejawia wysokie poczucie odpowiedzialności za szkołę, potrafi umiejętnie motywować i angażować nauczycieli w proces realizacji zadań i celów, potrafi budować zespoły dla urzeczywistnienia wizji rozwoju i który mądrze wspiera pracę i rozwój zawodowy nauczycieli.

Cel litery „K” zmierzam osiągnąć poprzez zwracanie szczególnej uwagi w procesie kształcenia na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, wprowadzanie metody projektu w różne obszary pracy szkoły, stwarzanie warunków do podejmowania aktywności badawczej jako głównej strategii uczenia się przedmiotów przyrodniczych, rozwijanie edukacji artystycznej uczniów, wprowadzenie oceniania kształtującego jako formy oceniania pomagającej się uczyć,  premiowanie stosowania aktywizujących metod pracy oraz ścisłą współpracę z uczelniami wyższymi i organizacjami, które mogą wnieść cenny wkład w proces uczenia się młodego człowieka.

Cel litery „O”, która decyduje o odrębności i wyjątkowości szkoły zamierzam osiągnąć poprzez rozwijanie współpracy z instytucjami, do których przynależność nas wyróżnia oraz poprzez poszukiwanie nowych możliwości.

Cel litery „Ł”, która inspiruje mnie do kreowania przestrzeni edukacyjnej sprzyjającej procesom uczenia się, zamierzam osiągnąć poprzez tworzenie nowoczesnego środowiska edukacyjnego o funkcjonalnych i estetycznych wnętrzach. Zamierzam również dążyć do pozyskania środków finansowych na wybudowanie przy I LO nowej sali gimnastycznej.

Cel litery „A”, bez której nie może być dobrej szkoły, ponieważ szkoła jest instytucją, która funkcjonuje w środowisku i dla środowiska, zamierzam osiągnąć poprzez właściwe planowanie i realizowanie strategii współpracy z innymi szkołami na zasadzie komepetycji, a nie konkurencji oraz podejmowanie różnorodnych działań na rzecz najbliższego środowiska oraz edukacji globalnej.

Podsumowując, moja wizja rozwoju szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako szkoły uczącej się, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów oraz rodziców, dynamicznie zmieniającej się i przystosowującej się do otaczającej rzeczywistości, ale dobrze przygotowującej uczniów do sprostania wyzwaniom współczesnego świata, zachowującej przy tym wysoki poziom nauczania.

W zaprezentowanej koncepcji skupiłam się nie tyle na działaniach, ile na procesach zachodzących w szkole, ponieważ to one stanowią wartość nadrzędną i decydują o rozwoju szkoły. Pragnąc zrealizować przedstawione cele mam świadomość, że nie dokonam tego sama. Jestem przekonana, że swoimi działaniami i pomysłami potrafię zachęcić nauczycieli, uczniów oraz rodziców do celowych działań, by w rezultacie wspólnymi siłami i z poczuciem satysfakcji, prowadzić szkołę do rozwoju.

 

Z wyrazami szacunku
 Dyrektor
 Małgorzata Targosz

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Popularność szkoły

I Liceum należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych. Innowacyjność jest wpisana w szkolną praktykę. Szkoła, jako pierwsza w powiecie wprowadziła nauczanie języków w systemie międzyoddziałowym, a następnie nauczanie w takim systemie przedmiotów rozszerzonych. Jako pierwsza wprowadziła prowadzenie dokumentacji nauczania w formie e-dziennika. Innowacyjność związana jest nie tylko z przedsięwzięciami organizacyjnymi. Metody nauczania, systemy oceniania, projekty edukacyjne czy przedsięwzięcia wychowawcze to nasza stała praktyka.

O celowości podejmowanych przez kadrę wysiłków świadczy nasz wskaźnik EWD, który konsekwentnie, w każdym roku zwiększa swą wartość. Cieszą również coroczne wyniki rankingu Perspektyw – w każdym roku zajmujemy wysokie lokaty w województwie opolskim. Obecność szkoły w „rankingu” jest wyróżnieniem – na ponad 4000 liceów w Polsce punktowane jest tylko 500 szkół.

Natomiast o rosnącej popularności szkoły wnioskujemy z częstości odwiedzin  fanpage’a I LO na facebook’u. Towarzyszy nam na co dzień wyjątkowa atmosfera, przyjazna młodym ludziom. Możesz się o tym przekonać  podczas Dnia Otwartego, 26 kwietnia. Z pewnością – wzorem wcześniejszych lat – gimnazja zorganizują wycieczki w tym dniu do trzech kozielskich szkół.

Mury szkoły opuściło już parę tysięcy absolwentów. Są to setki pięknych życiorysów, karier politycznych, naukowych czy społecznych. Jakie karty historii zapisane będą w przyszłości? To zależy od kolejnych roczników gimnazjalistów, którzy tu skierują swoje kroki.

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook