';
Preloader logo

Historia

Historia szkoły

W 1860 r. władze miasta Koźla podjęły pierwsze próby (nieskuteczne) utworzenia w szkoły, która kształciłaby chłopców na poziomie średnim ogólnokształcącym. W 1876 r. rozpoczęto działania zmierzające do powołania szkoły prywatnej.  I tak, 22 maja 1877 r. rozpoczęła pracę Prywatna Szkoła Męska w Koźlu.

Początkowo szkoła nie posiadała swojego budynku. Zajęcia były prowadzone w wynajętych pomieszczeniach prywatnych domów.  W 1883 oddano do użytku budynek szkolny przy ulicy Żeromskiego; w tym też roku szkoła uzyskała status progimnazjum (w 1919 r. gimnazjum).

Ciekawostką jest to, że religia była nauczana w trzech grupach, dla wyznania katolickiego, protestanckiego i mojżeszowego. Religii protestanckiej uczył katolicki ksiądz.  Sala gimnastyczna mieściła się w budynku obok wieży ciśnień przy ul. Filtrowej (tam odbywały się zajęcia wf do końca lat 60. ubiegłego wieku).

widok szkoły w 1920
widok szkoły w 1920

Stale rosnąca ilość uczniów spowodowała, że podjęto decyzję o budowie dużego budynku; postawiono go na gruzach umocnień fortecznych obok obecnego Urzędu Miasta. Szkoła otrzymała nazwę Królewskie Progimnazjum. Jednakże młodzież przeprowadzono do nowej szkoły dopiero po  I Wojnie, w 1919 r. Szkoła została znacjonalizowana i przyjęła nazwę Państwowe Gimnazjum w Koźlu.

W 1933 roku oddano do użytku skrzydło boczne.  Naukę prowadzono do końca 1944 roku. Zbliżający się front oraz przekształcenie szkoły w zapasowy szpital wojskowy  – to przyczyny zakończenia nauki.

24 kwietnia 1945 r., gdy administrację Koźla przejęli Polacy, do miasta przybył dr Wojciech Czerwiński przewidziany na dyrektora Gimnazjum i Liceum w Koźlu. Po przybyciu do miasta dr Czerwiński przejął budynek, szkoły oraz budynek sali gimnastycznej (ul. Filtrowa). W głównym gmachu zniszczeniu uległo wiele sprzętów szkolnych, znajdowało się około tysiąca łóżek, na ogół w złym stanie, odrapane i poobijane ściany. Niektóre klasy na parterze zamienione były przez żołnierzy radzieckich na stajnie. Sam budynek był częściowo uszkodzony; zniszczony dach, uszkodzone okna, zdemolowane pomieszczenia. Jedynie pracownia chemiczna zachowała się prawie w całości.

widok szkoły w 1949
widok szkoły w 1949

Dnia 15 czerwca 1945 roku rozpoczęto przygotowawczy rok szkolny. Obowiązki wicedyrektora pełnił wówczas ks. Kazimierz Orkusz. Naukę rozpoczęło 48 uczniów. Do tego czasu wykonano prowizoryczne naprawy i uporządkowano obiekt przy wydatnej pomocy pierwszego szkolnego woźnego, którym został Michał Hajdun. W poważniejsze prace porządkowe i remontowe zaangażowali się także uczniowie szkoły i ich rodzice. W okresie letnim uporządkowano budynek i zaopatrzono go w podstawowe sprzęty: ławki, tablice, stoły i krzesła. Starano się także uporządkować salę gimnastyczną. Gmach ten wymagał jednak gruntownego remontu, ponieważ brakowało w nim podłogi, urządzeń sanitarnych, zły był stan okien i drzwi. 14 czerwca 1945 szkoła uzyskała budynek przy ulicy Piastowskiej 11, który przeznaczono na internat. W roku szkolnym 1945/46 utworzono na bazie 6-cio klasowej szkoły średniej trzy pierwsze klasy gimnazjalne. Obok nich funkcjonowały trzy klasy drugie, dwie trzecie, jedna czwarta i pierwsza licealna. Od podstaw zorganizowano również bibliotekę szkolną.

W kolejnych latach ulegała poprawie baza szkoły, przybywało uczniów, zmieniały się władze. W 1959 roku szkoła otrzymała imię Henryka Sienkiewicza, a 26 kwietnia 1959 roku odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru.

 

widok szkoły w 2014
widok szkoły w 2014

Mury I LO opuszczały kolejne roczniki absolwentów. Do dziś jest ich parę tysięcy. Setki pięknych życiorysów, karier politycznych, naukowych czy społecznych.

Wiele zmieniło się w szkole od tych początkowych lat; jedno pozostało niezmienne – przywiązanie absolwentów do tego miejsca. Tradycja i duch poznania przeplata się z nowoczesnością. Szkoła, jako pierwsza w powiecie wprowadziła nauczanie języków w systemie międzyoddziałowym, następnie nauczanie rozszerzeń w takim systemie. Jako pierwsza wprowadziła prowadzenie dokumentacji nauczania w formie e-dziennika.

Jakie karty historii zapisane będą w przyszłości? To zależy od kolejnych roczników kandydatów, którzy tu skierują swoje kroki.

Ważniejsze daty z historii szkoły

1860 Pierwsze próby utworzenia wyższej szkoły w Koźlu

Julius Kittelman

Gustaw Schwartzkopf

Linus Patschowsky

22. 05. 1877 Powołanie Prywatnej Wyższej Szkoły Męskiej w Koźlu
29. 09. 1883 Oddanie nowego gmachu szkoły przy ul. Żeromskiego
1910 Budowa szkoły przy ul. Piramowicza
1914 Zmiana nazwy szkoły na „Królewskie Progimnazjum”
1919 Oddanie budynku przy ul. Piramowicza na potrzeby szkoły
1933 Zakończenie budowy lewego skrzydła budynku szkolnego
1938 Kolejna zmiana nazwy na „Państwowe Liceum dla Chłopców w Koźlu”
24. 06. 1945 Przybycie do Koźla polskich władz administracyjnych, przejęcie budynku szkolnego, sali gimnastycznej przy ul. Filtrowej, folwarku zaopatrującego internat i internatu przy ul. Piastowskiej przez dyrektora szkoły dr Wojciecha Czerwińskiego

20.IV.1945

-31.VIII. 1948

dr Wojciech Czerwiński

(historia)

15. 06. 1945 Rozpoczęcie przygotowawczego roku szkolnego
w Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym w Koźlu
14. 07. 1945 Uzyskanie przez szkołę budynku przy ul. Piastowskiej 11- przeznaczenie budynku – internat
1. 09.1948

Przekształcenie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Koźlu na:

Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące
w Koźlu

1952 Przekazanie szkolnego folwarku dla Domu Dziecka

1.IX.1948

– 31.VIII.1950

mgr Władysław Salamon

(filologia klasyczna)

1.X.1950

– 31.VIII.1953

Jerzy Gutowski

(matematyka)

26. 04.1959 Wręczenie szkole sztandaru

1.IX.1953

-31.VIII.1964

mgr Antoni hr. Cieciura (biologia)

1959 Nadanie szkole imienia Henryka Sienkiewicza
1964 Remont kapitalny dachu budynku głównego
Przyznanie Medalu 800-lecia Miasta Koźla przez Miejską Radę Narodową za zasługi w rozwoju społeczno-politycznym Ziemi Kozielskiej
1. 09.1966

Oddzielenie szkoły podstawowej od liceum;

Utworzenie Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Koźlu; obydwie szkoły mieszczą się w tym samym budynku

1967/1968 Naukę w liceum rozpoczyna pierwszy rocznik absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej

1.IX.1964

– 31.VIII.1969

dr Jan Pacławski

(język polski)

1968 Początek budowy sali gimnastycznej
1968 zmiana nazwy na: Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Koźlu
05. 1969 Ostatni egzamin maturalny w klasach jedenastych
1969 Pierwsze malowanie budynku szkoły
1970 Zburzenie ogrodzenia, remont dachu
19. i 20. 06. 1970 I Zjazd Absolwentów

1.IX.1969

– 31.VIII.1991

dr Ryszard Pacułt

(historia)

1. 09.1970 Likwidacja Szkoły Podstawowej nr 4, przeniesienie z Kędzierzyna Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących do budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Koźlu
19. 06. 1970 Uroczyste przekazanie do użytku sali gimnastycznej; pierwsze zajęcia – 17.10.1970
05. 1971 Pierwsza matura rocznika zreformowanej ośmioletniej szkoły podstawowej
1. 05. 1972. Przeniesienie internatu z budynku przy ul. Piastowskiej 11  do budynku przy ul. Piramowicza 34
1972 Budowa asfaltowych boisk za szkołą
1970-1973 Zakończenie dużych remontów – przełożenie dachów, naprawa i malowanie elewacji,
20. 06.1974 Likwidacja internatu szkolnego
25. 11. 1974 Powołanie Średniego Studium Zawodowego o kierunku Społeczno-Prawnym przy Liceum dla Pracujących
w Koźlu
14. 06.1975 Obchody XXX lecia Liceum, odsłonięcie pomnika Henryka Sienkiewicza
15. 03.1977 Nadanie szkole odznaki „Zasłużonemu Opolszczyźnie”. Uroczystość w szkole – 30. IV 1977
1980 Naprawa elewacji, malowanie wnętrza szkoły
21. 06.1980 II Zjazd Absolwentów
1.02.1985 Rozwiązanie zespołu szkół ogólnokształcących, ustalenie nazwy szkoły – I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu
24. 04.1985 Przyznanie szkole Srebrnego Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa
27. 04. 1985 III Zjazd Absolwentów
27. 04. 1985 Przyznanie szkole Medalu „Zasłużony dla Kędzierzyna-Koźla”
19. 11. 1985 Przyznanie szkole okolicznościowego medalu z okazji 40 rocznicy powrotu Śląska Opolskiego do Macierzy przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
w Kędzierzynie-Koźlu
04. 1686 Przyznanie szkole MEDALU za Działalność Społeczną w Olimpiadzie Biologicznej
18. III 1991 Sympozjum z okazji 90. Rocznicy Urodzin dyr. Wojciecha Czerwińskiego – podjęcie inicjatywy przemianowania nazwy jednej z ulic Koźla na ul. dr. W. Czerwińskiego
1992 Utworzenie pierwszej pracowni informatycznej z komputerami Spectravideo; Pierwszymi nauczycielami nowego przedmiotu są: mgr Krystyna Ignacy, mgr Mirosław Wierzba i mgr Ryszard Więcek

1.IX.1991

– 31.VIII.1992

mgr Krystyna Ignacy (matematyka)

1.IX.1992

– 31.X.2000

mgr Jarosława Słowiak (matematyka)

mgr Alicja Bachowska

p.o. 1.XI.2000

– 8.II.2001

(matematyka, informatyka)

06. 1995 IV Zjazd Absolwentów
1. 09.1995 początek nauczania bilingwalnego
1996 Generalny remont instalacji elektrycznej.
1996 Rada Rodziców (dawniej Komitet Rodzicielski) współfinansuje zakup pierwszych komputerów PC (5 szt 386, mono, 1 szt 486, kolor).

20. 03.1996

 

Przyznanie szkole Odznaki Honorowej PCK IV stopnia
7-11. 07.1997 POWÓDŹ – poziom wody w budynku liceum (na parterze) 1,20 m. Remont piwnic, sali gimnastycznej i parteru szkoły (wymiana okien, podłóg, instalacji elektr. piwnic  i in.).
1. 09. 1997 Początek roku szkolnego – zajęcia popołudniowe w Zespole Szkół nr 1 (ul. Skarbowa)
8. 06. 2002

Uroczyste obchody 55. rocznicy Pierwszej Matury; nadanie szkole medalu Zasłużony dla Miasta Kędzierzyna – Koźla,

wizyta ministra Tomasza Gobana-Klasa

9.II.2001 – 15 III 2019

mgr Ryszard Więcek (technika, informatyka)

 

mgr Małgorzata Targosz (w zastępstwie dyr.)

01.07. 2010 – 01. 02. 2011,

10.04.2015 – 31. 07. 2015

01.01.2018 – 15. III 2019 2)

 

1. 09. 2002 Rozpoczęcie nauki w klasach 1. w zreformowanym trzyletnim liceum ogólnokształcącym przez pierwszych absolwentów szkół gimnazjalnych
30 10 2002 Przekazanie szkole daru Ministra Edukacji dr Krystyny Łybackiej – internetowej i multimedialnej pracowni komputerowych
 04. 2004 Pożegnanie ostatniego rocznika czteroletniego liceum
wakacje 2004 Duży remont – wymiana wszystkich okien i kaloryferów
maj 2005 Pierwszy egzamin maturalny według nowych zasad
wakacje 2005 Kompleksowy remont auli
30. IX 2005 Uroczyste przekazanie nowego sztandaru
8. 10. 2005 V Zjazd Absolwentów, 60. rocznica istnienia szkoły
Przyznanie szkole medalu Zasłużonemu Opolszczyźnie
2007 Wizyty w szkole: wnuczki patrona – p. Marii Sienkiewicz, prof. Jana Miodka, prof. Marka Safjana
8. 06. 2007 60 rocznica pierwszej matury
2008 8 miejsce na Opolszczyźnie w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych1)  Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (257 w kraju)
2009 5 miejsce na Opolszczyźnie w Olimpijskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (120 w kraju)
02 2010 6 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych  Miesięcznika Edukacyjnego (181 w kraju)
1. 02. 2010 Początek wdrożenia dziennika elektronicznego. Od 1 września elektroniczny dziennik LIBRUS zastąpił całkowicie dokumentację papierową
18. 05. 2010 Druga powódź – ewakuacja parteru; zalane piwnice.
06. 2010 Międzynarodowa nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” dr Marzanny Pogorzelskiej
12. 2010 I miejsce w Polsce w konkursie MEN dla dyrektorów „Szkoła Obywateli”
03. 2011 Początek prac nad elektroniczną platformą edukacyjną
02. 2011 14 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (400+ w kraju)
13. 05. 2011 110. Rocznica Urodzin dr. Wojciecha Czerwińskiego. Gościem honorowym na sympozjum była córka, pani Teresa Czerwińska
06. 2011 Początek rewitalizacji budynku szkoły; projekt współfinansowany ze środków UE
2011 pierwsza zewnętrzna ewaluacja pracy szkoły – obszar Zarządzanie. Ocena trzech obszarów: B,A,A
02. 2012 14 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (372 w kraju)
03. 2012 Rada Miasta nadała ulicy Kędzierzyna-Koźla imię prof. Karola Joncy – jednego z pierwszych absolwentów. Trzecia z kolei ulica miasta związana jest z I LO (dr. W. Czerwińskiego, J. Balwirczaka)
19 04 2012 Spotkanie z autorem „Ślązacy i Kresowiacy” Janem Cofałką. Książka zawiera rozdział „Duma Koźla” poświęcony I LO.
06. 2012 Uroczyste zakończenie rewitalizacji budynku, największy remont w historii szkoły.
01. 2013 10 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (382 w kraju)
26 04 2013 Dekoracja sztandaru odznaką Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
28. 09. 2013 VI Zjazd Absolwentów 100. rocznica wybudowania gmachu głównego.
01 2014 10 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (371 w kraju)
06 2014 Ponad 800 osób wyróżnia („lubi to”) fanpage szkoły założony i prowadzony przez prof. W.T. Szkodzinskiego facebook.com/ILOKEDZIERZYNKOZLE
14. 01. 2015 9 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (1 w powiecie, 339 w kraju)
01. 09. 2015 otwarcie klasy sportowej we współpracy z ZAKSA Kędzierzyn
14. 01. 2016 9 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (393 w kraju), 5 miejsce na Opolszczyźnie (162 w kraju) w podrankingu olimpijskim
01. 2016 Uroczyste otwarcie studia szkolnej telewizji TVO
04. 2016 Trzeci raz pierwsze miejsce na świecie w kategorii „komiks” w międzynarodowym konkursie (USA) „Nieznani / cisi bohaterowie”.
09. 2016 Otwarcie klasy sportowej koedukacyjnej (siatkówka)
10. 2016 Ponad 2000 osób wyróżnia („lubi to”) fanpage szkoły założony i prowadzony przez prof. W.T. Szkodzińskiego facebook.com/ILOKEDZIERZYNKOZLE
10. 01. 2017 „Brązowa Tarcza” 16 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy
06. 2017 brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Piłce Plażowej w Papeete (Haiti; Beniamin Granieczny, Wojciech Szwed, Jakub Bugajski, klasa 1s sportowa-siatkarska
02. 2018 „Brązowa Tarcza” 9 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (414 w kraju)
16. III 2019-31. VIII 2019 – p.o. dyr.
mgr Małgorzata Targosz Od 1 IX 2019 do – nadalmgr Małgorzata Targosz 

 

01. 2019 „Srebrna Tarcza” 11miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (452 w kraju)
11. 05. 2019 Uhonorowanie szkoły medalem Stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża
9. 01. 2020 „Srebrna Tarcza” 13 miejsce na Opolszczyźnie w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących Miesięcznika Edukacyjnego Perspektywy (452 w kraju)
marzec 2020 Początek nauczania zdalnego w związku z pandemią koronawirusa.
czerwiec 2020 2. miejsce w Polsce i odznaka Srebrne Wilki za projekt społeczny „Koncert pokoleń” realizowany w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. W rankingu szkół tej olimpiady 40. miejsce w kraju za wszystkie zrealizowane projekty.
 
 

1) W ciągu kolejnych lat Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej zmieniał nazwę; początkowo dotyczył szkół, z których rekrutowali się laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Z czasem zaczęto brać pod uwagę również wyniki matur – przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Zmieniał się również skład partnerów Rankingu. Obecnie (2013) wyróżnia się Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych – tu dwie kategorie: technika oraz licea i dwa „podrankingi” w każdej kategorii – olimpijski oraz maturalny.

Tablica Zasłużonych Absolwentów w Sali Tradycji

Jest to najstarsze i najwyższe wyróżnienie w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza. Uczeń, który w opinii Rady Pedagogicznej był wybitną osobowością, zostaje uhonorowany umieszczeniem jego nazwiska na Tablicy Zasłużonych Absolwentów w Sali Tradycji Szkoły.

Certyfikat wpisu na Tablicy Zasłużonych Absolwentów wręcza się w dniu zakończenia nauki przez klasy maturalne.

1948/1949 – Jan Kukla, Henryk Pokrywka

1949/1950 – Wiesław Derej, Waldemar Krawczyk, Jerzy Wyrozumski

1950/1951 – Zdzisław Rabicki

1951/1952 – Franciszek Czerniak, Edward Szparagowski

1952/1953 – Czesław Szymczewski, Karol Szyndzielorz

1953/1954 – Artur Tkocz

1954/1955 – Hebert Piontek

1959/1960 – Manfred Gorywoda

1961/1962 – Teresa Lewandowska

1962/1963 – Janina Ciurka

1964/1965 – Andrzej Grzegorczyk, Izabella Hyla

1965/1966 – Barbara Bereta, Elżbieta Kurowska

1967/1968 – Jan Polak

1968/1969 – Marek Stysiak

1970/1971 – Krystyna Krzystkiewicz, Andrzej Mazur

1971/1972 – Henryk Czarnik – Matusewicz, Paweł Noakowski, Czesław Olichwer

1972/1973 – Roman Kojzar, Andrzej Kryzar, Maria Pijewska

1973/1974 – Edmund Cybis

1974/1975 – Krzysztof Staszewski

1975/1976 – Tomasz Goslar

1976/1977 – Sylwia Robota, Dariusz Tabor

1977/1978 – Urszula Grzybowska, Rudolf Kocula

1978/1979 – Ewa Adamiec, Grażyna Kaczkowska, Elżbieta Król

1979/1980 – Alina Argasińska

1980/1981 – Mariola Hnatów

1983/1984 – Aleksandra Wołoszczuk

1985/1986 – Joachim Greger, Małgorzata Ignac

1986/1987 – Grzegorz Pacułt

1989/1990 – Andrzej Demitrów

1991/1992 – Anna Lustig

1992/1993 – Dorota Ślęzak

1993/1994 – Arkadiusz Latusek, Paweł Zając

1994/1995 – Rafał Rusin

1998/1999 – Anna Stolot

1999/2000 – Magdalena Szyszka, Michał Wilk

2000/2001 – Anna Cychner

2001/2002 – Tomasz Mańkowski

2002/2003 -Rafał Kern, Marta Leja, Marek Parkosz

2003 / 2004 – Tomasz Panusz, Katarzyna Szejna

2006/2007 – Mariusz Gałązka, Daniel Lazar

2007/2008 – Natalia Szewerda

2009/2010 – Elżbieta Gawenda, Kamil Szostek

2011/2012 – Piotr Gawenda

2012/2013 – Paweł Szklarczyk

2013/2014 – Anna Bojczuk, Dominika Tiszbierek

2016/2017 – Michał Kucała, Miłosz Łotecki

2017/2018 – Sebastian Barton, Emilia Kutyła, Marta Woszczycka

2018/2019 – Marcel Barzantny

2019/2020 – Katarzyna Kroker, Monika Drzazga, Adrian Rum

2021/2022 Michaela Przezdzink

2022/2023 Zuzanna Urbanik, Marcel Kucypera, Krzysztof Michalski, Maja Kaczmar

Chorążowie pocztu sztandarowego

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Arch. LO RW

1959

Henryk Pendziałek

Asysta: Barbara Koszowska, Teresa Sielicka


1965-1967

Jerzy Wiktor


1967-1969

Asysta: Aleksandra Trybus, Anna Wiktor


1969-1971

Stanisław Dąbek

Asysta: Grażyna Roniewicz, Renata Kandziora


1971-1974
Edmund Cibis

Asysta: Krystyna Dżygała, Irena Żyłka w 1975


1974-1977

Krzysztof Staszewski, Henryk Pająk

Asysta: Sylwia Robota, Helga Kondziela

Rezerwa: Bogusława Gruszka


1977-1978

Piotr Kłosek

Asysta: Aldona Nabrdalik, Beata Wilpert


1978-1979

Lucjan Bojdak

Asysta: Sylwia Kasper, Grażyna Kaczkowska


1979-1980

Marek Rak

Asysta: Kornelia Stajszczyk, Alicja Winkler, Jolanta Kowalska


1980-1981

Jerzy Herud

Asysta: Mariola Hnatów, Barbara Kozłowska


1981-1982

Klaudiusz Wahl

Asysta: Aleksander Niedzielski, Beata Rudzka, Elwira Blaszta, Danuta Zemełka


1982-1983

Jakub Turek

Asysta: Aleksandra Zgraja, Bogusława Foltyńska


1983-1984

Krzysztof Tarka

Asysta: Irena Worobiec, Jadwiga Przyszlak


1984-1986

Jarosław Klon

Asysta: Małgorzata Ignac, Małgorzata Tarapata


1986-1987

Mikołaj Turek

Asysta: Barbara Gajos, Agata Tomaszewicz


1987-1988

Mariusz Furgał

Asysta: Adriana Łukowska, Edyta Czerska


1988-1989

Andrzej Przyszlak

Asysta: Beata Bak, Ewa Kowalska


1989-1990

Andrzej Demitrów

Asysta: Donata Strzoda


1990-1991

Maciej Wieczorek

Asysta: Joanna Florek, Joanna Niedużak


1991-1992

Jarosław Jurkowski, Artur Wilczek

Asysta: Małgorzata Bilewicz, Aleksandra Kowalska


1992-1994

Łukasz Perejma

Asysta: Joanna Forkajm, Arleta Janus


1994-1995

Rafał Dreksa

Asysta: Joanna Florek, Joanna Niedużak


1995-1997

Marcin Sieńczyk

Asysta: Katarzyna Wójcik, Katarzyna Hrebieniuk


1997-1999

Maciej Suliga

Asysta: Katarzyna Kasińska, Agnieszka Saduniowska


1999-2001

Łukasz Szostak

Asysta: Katarzyna Florek, Kamila Florczyk


2001-2003

Rafał Kern

Asysta: Magdalena Rebizak, Teresa Gubkin


2003-2005

Jakub Wojnicki

Asysta: Alicja Derej, Małgorzata Leja

Rezerwa: Karolina Gisman


2005

Odprowadzenie starego sztandaru: Aleksander Gisman

Przyjęcie nowego sztandaru: Mariusz Gałązka

Asysta: Marta Kosiel, Aleksandra Zajda, Agnieszka Jarus, Dominika Urbanik


2005-2007

Mariusz Gałązka

Asysta: Agnieszka Jarus, Dominika Urbanik


2007-2009

Jakub Parzonka

Asysta: Kama Reiter, Alicja Zaskórska

Rezerwa: Agnieszka Niewadzisz, Dominika Adamowska


2009-2011

Maciej Polak

Asysta: Victoria Gisman, Sara Nankiewicz


2011-2013

Grzegorz Krawiec

Asysta: Angelika Orłowska, Aleksandra Pałka

Rezerwa: Magdalena Tofel


2013-2015

Mateusz Stelmach

Asysta: Oliwia Brzozowska, Natalia Winkler


2015 – 2017

Miłosz Łotecki

Asysta: Małgorzata Zdon, Martyna Bujak

Rezerwa: Patryk Balicki, Sebastian Barton; Natalia Janicka, Joanna Krebs


2017 – nadal

 Piotr  Balicki

Asysta: Aleksandra Blachucik, Paulina Adamiak

Rezerwa: Patrycja Zdon, Andrzej  Garecki

Spis stworzył i uaktualniał prof. Rudolf Marczyński. Kontynuował prof. Paweł Masełko.

Hymn szkoły (1972 – 1989)

W prasłowiańskim grodzie, nad brzegiem Odry tuż,

jest stare liceum, Sienkiewicz patron nasz.

Ojczyzna, nauka, oto nasze hasła,

idziemy w przyszłość dumna młodzież polska.

Budujemy Polskę bogatą i wspaniałą.

Będziemy szczęśliwi piękny kraju nasz.

Nutyhy

Słowa: prof. Jadwiga Stefanowicz, Muzyka: prof.  Jan Jeński (ś.p.)

Facebook