';
Preloader logo

Rada Rodziców

Ubezpieczenie młodzieży

Drodzy Rodzice !

Informujemy ,  że nasza szkoła umożliwia ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków, które jest ubezpieczeniem dobrowolnym i nieobowiązkowym.

Rada Rodziców na zabraniu z dnia 18.09.2019, po zapoznaniu się z kilkoma ofertami ubezpieczeniowymi jednogłośnie wybrała Inter Risk TU. S.A Vienna Insurance Group ul. Nowakowskiego 22, 00-688 Warszawa.

Rekomendujemy wariant III ze składką na jednego ucznia 38 zł.

Jednakże, mają Państwo możliwość wybrać inny wariant ubezpieczenia, wpłacając składkę z danego wariantu, wybranego dla swojego dziecka.

W celu ubezpieczenia NNW swojego Dziecka, proszę o wpłatę składki w wysokości wybranego wariantu na numer konta:  87 1050 1432 1000 0022 7042 3383 tytułem przelewu: LO1KK_Imię_Nazwisko_Klasa.

Nazwa odbiorcy przelewu: Inter Risk ul. Nowakowskiego 22 00-688Warszawa

Termin wpłaty do 15 października 2019 roku.

 

Pytania odnośnie ubezpieczenia oraz zgłaszanie szkód proszę kierować bezpośrednio
do Przedstawiciela wybranej w tym roku szkolnym firmy Inter Risk:

Łukasz Gębura, tel.: 690 000 703

Prosimy zapoznać się z załącznikami, w których znajdą Państwa kilka informacji odnośnie ubezpieczenia NNW dzieci szkolnych.

Sposoby zgłoszenia szkody osobowej w INTER RISK 2019

Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU Plus

Instrukcja zgłaszania szkody

Druk zgłoszenia

Ubezpieczenie NNW warianty

Bal – 01.02.2020 Restauracja Sobieski

Poniżej podajemy konto bankowe Rady Rodziców na które można wpłacać składkę – darowiznę na rzecz Rady.

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piramowicza 36, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Uwaga! Nowy numer konta! Poniżej aktualny:

27 8882 1032 2001 0025 8443 0002


 z dopiskiem: darowizna na Radę Rodziców przy I LO klasa xx

Skład Rady Rodziców ulegnie zmianie po wyborach 13 września. Niebawem opublikujemy pełną listę.

Regulamin rady Rodzców

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koźlu

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. H. SIENKIEWICZA

Kędzierzyn-Koźle

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie – Koźlu.

§ 2. Rada Rodziców w I liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie- Koźlu jest organem Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego.

§ 3. Rada Rodziców działa na zasadzie art. 53 i art. 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.91 r. (Dz. U.nr 95/91, poz. 425 z późn. Zm.) i zgodnie z § 21 i § 22 statutu szkoły.

§ 4. Zasada utworzenia Rady Rodziców umożliwia rodzicom wszystkich klas jednakowy w niej udział.

§ 5. Rada Rodziców wybiera przewodniczącego, prezydium, komisję rewizyjną i uchwala regulamin swojej działalności, który zawiera m. In. kadencję jej zarządu, plan finansowy, plan pracy.

§ 6. Zebrania Rady Rodziców odbywają się na wniosek przewodniczącego Rady Rodziców, co najmniej 1/3 jej członków lub dyrektora szkoły.

§ 7. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

 

Rozdział II. Cele i zadania Rady Rodziców.

 

§ 8. Rada Rodziców jest organem wewnątrzszkolnym mającym na celu:

 

 1. Współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły I Liceum Ogólnokształcącego organizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych.
 2. Współdziałanie w doskonaleniu warunków pracy w szkole.
 3. Prezentowanie wobec nauczycieli, organu nadzorującego lub prowadzącego opinie rodziców o istotnych sprawach szkoły.
 4. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem i radą pedagogiczną w zaznajamianiu się ogółu rodziców z programem dydaktyczno – wychowawczym.
 5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w pracach szkoły.

 

§ 9. Do zadań Rady Rodziców należy:

 

 1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych.
 2. Współpraca ze Środowiskiem społecznym i zakładami pracy.
 3. Współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów.
 4. Wzbogacenie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.
 5. Współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych.
 6. Udzielanie pomocy wychowawczej i finansowej samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom działającym na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu.
 7. Organizowanie działalności zmierzającej do podnoszenia stanu wiedzy wychowawczej i pedagogicznej wśród rodziców.
 8. Udzielanie pomocy materialnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Rozdział III. Skład i struktura Rady Rodziców.

 

§ 10.

 1. W każdym oddziale wybierana jest Rada Oddziału, na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy w każdym roku szkolnym, w obecności wychowawcy. Wybór następuje w głosowaniu tajnym.
 2. Rada Oddziału składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi delegat z każdej klasy, którym jest przewodniczący. W przypadku jego nieobecności delegatem jest członek Rady Oddziału.
 4. W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć całe Rady Oddziałów. W głosowaniach dysponują jednym głosem.
 5. Utworzona Rada Rodziców szkoły:
 6. wybiera przewodniczącego Rady Rodziców
 7. powołuje osobowe prezydium Rady Rodziców, w skład którego wchodzi przewodniczący Rady Rodziców.
 8. powołuje osobową Komisję Rewizyjną, która spośród siebie wybiera przewodniczącego tej komisji,
 9. osoby tworzące Komisję Rewizyjną nie mogą wchodzić w skład prezydium Rady Rodziców.
 10. Kadencja Rady Rodziców trwa 1. rok szkolny.

6.1. Delegaci z klas maturalnych, wchodzących w skład Rady Rodziców, kończą swoją kadencję z końcem zajęć dydaktycznych dla klas trzecich.

6.2. W przypadku rezygnacji delegata do Rady Rodziców w trakcie trwania kadencji uzupełnienie następuje poprzez wybór nowego delegata przez rodziców danej klasy wg § 10.1.

 1. W posiedzeniu rady Rodziców może brać udział dyrektor szkoły lub też inna zaproszona osoba przez przewodniczącego lub dyrektora szkoły.
 2. Osoby wybrane do Rady Oddziału, do Rady Rodziców, do Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo.

 

Rozdział IV. Organizacja pracy organów Rady Rodziców.

§ 11.

 1. Zadaniem Rady Oddziału jest realizacja celów Rady Rodziców ( § 8 niniejszego regulaminu) na terenie danej klasy.
 2. Rada Oddziału współpracuje z wychowawcą klasy, z nauczycielami przedmiotów, pedagogiem i dyrektorem oraz z Samorządem Uczniowskim klasy w rozwiązywaniu problemów danej klasy.

 

§ 12. Przewodniczący Rady Rodziców kieruje całokształtem prac rady, a w szczególności:

 • dostosowuje zadania (§ 9 niniejszego regulaminu) do potrzeb szkoły w danym roku szkolnym,
 • opracowuje na dany rok szkolny plan działalności Rady Rodziców oraz plan finansowy i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Rodziców,
 • zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców i prezydium,
 • kieruje działalnością finansową Rady Rodziców w ramach zatwierdzonego planu finansowego,
 • reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz
 • zapewnia właściwą organizację pracy, opracowuje harmonogram spotkań, prowadzi korespondencję oraz dokumentację.

 

§ 13. Prezydium Rady Rodziców na bieżąco prowadzi prace Rady Rodziców między zebraniami, a w szczególności:

 • zatwierdza harmonogram pracy Rady Rodziców,
 • podejmuje decyzje dotyczące działalności finansowej oraz innej działalności między zebraniami,
 • ustala i rozdziela zadania pomiędzy członków prezydium, powołuje zespoły problemowe,
 • występuje z wnioskami do Komisji Rewizyjnej,
 • występuje z wnioskiem dotyczącym rocznej składki w ramach (§ 16) niniejszego regulaminu.

 

§ 14. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działania Rady Rodziców z niniejszym regulaminem oraz dokonywanie nie mniej niż raz w roku, kontroli działalności finansowej i składanie Radzie Rodziców sprawozdania na piśmie.

 

 

Rozdział V. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

§ 15. Działalność finansowa Rady Rodziców winna być prowadzona zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

§ 16. Rada Rodziców gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej szkoły, przy czym pochodzą one z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

§ 17. Wysokość minimalnej rocznej składki ustala się po przeprowadzeniu analizy potrzeb wg planu finansowego i po podjęciu uchwały większością głosów przez Radę Rodziców i przez prezydium Rady Rodziców. Składka może być wpłacona jednorazowo lub półrocznie, lub w trudnych sytuacjach materialnych rodziców uczniów może być rozłożona na comiesięczne jednakowe raty.

§ 18.Rada Rodziców może zatrudnić księgowego zawierając z nim umowę na określone wynagrodzenie. Funkcję księgowego może pełnić również społecznie inna osoba wybrana przez Radę Rodziców.

§ 19. Prezydium Rady Rodziców ustala zakres obowiązków księgowego zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo- księgowymi.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 20. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.

Uchwały Rady Rodziców mogą być jawne lub tajne, a o sposobie ich przeprowadzenia zebranie Rady Rodziców podejmuje osobną uchwałę.

§ 21.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

§ 22. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z aktami wymienionymi w § 3 lub sprzeczna z dobrem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie i nie później niż w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do decyzji organu nadzorującego.

§ 23. Zmiany bądź uzupełnienia do Regulaminu Rady Rodziców wprowadza się w formie aneksu na wniosek Prezydium Rady Rodziców z uwzględnieniem § 20 Regulaminu.

Regulamin zatwierdzono na zebraniu Rady Rodziców w dniu 12.05.1998 r. i 28. 05. 1998r.

Nowelizacja regulaminu: 18. 11. 2009 r.

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook