';
Preloader logo

Rada Rodziców

Bal – proszę zajrzeć tu        (jeśli nie działa link, to prosze wkleić adres:   http://lo1.szkola.pl/viii-bal-charytatywny-i-lo/

Poniżej podajemy konto bankowe Rady Rodziców na które można wpłacać składkę – darowiznę na rzecz Rady.

Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Piramowicza 36, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
Uwaga! Nowy numer konta! Poniżej aktualny:

27 8882 1032 2001 0025 8443 0002


 z dopiskiem: darowizna na Radę Rodziców przy I LO klasa xx

Skład Rady Rodziców ulegnie zmianie po wyborach 13 września. Niebawem opublikujemy pełną listę.

Ubezpieczenie młodzieży

Poniżej prezentujemy stanowisko prezydium Rady Rodziców z sierpnia 2017.

1. Ubezpieczenie młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków jest indywidualną sprawą każdego rodzica, a więc i wybór ubezpieczyciela. Ubezpieczenie uczniów nie jest obowiązkiem szkoły.

2. Aby ułatwić rodzicom porównanie zalet różnych firm i towarzystw ubezpieczeniowych, prezydium dokonało analizy i rekomenduje Allianz (w ubiegłym roku była to AXA).

3. Składka do sumy ubezpieczenia 20.000 zł wynosi 54 zł. Firma zwalnia z opłat grupę uczniów z rodzin gorzej sytuowanych. Jeśli rodzic zgadza się z takim wyborem, to wpłaty należy dokonać u wychowawcy do 13 września – najpóźniej.

4. Na tej stronie opublikujemy do 7 września informacje o sposobie ubezpieczenia (również przez internet) dziecka u dotychczasowego ubezpieczyciela, tj w AXA na podobnych warunkach (lub indywidualnie dobranych), jak w ubiegłym roku. Niżej drukujemy list z AXA z instrukcją.

5. Odpowiadając na liczne pytania informujemy, że jest to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, a więc nie np. od planowych zabiegów szpitalnych wskutek chorób.

6. Szkoła nie otrzymuje żadnych korzyści z faktu ubezpieczenia w takiej, czy innej firmie; jedyną korzyść odnoszą rodzice zwolnionych z opłaty uczniów.

 

Skrócone warunki Allianz:

Główne zalety:
 ponosimy odpowiedzialność za zdarzenie 24 godziny na dobę w kraju i za granicą;
 wypłata świadczenia za sam fakt wystąpienia zdarzenia objętego ochroną bez konieczności powoływania komisji
lekarskiej – ocena uszczerbku na zdrowiu odbywa się na podstawie dokumentacji medycznej;
 możliwość zgłaszania roszczenia online – wystarczy wypełnić krótki formularz i załączyć zeskanowane dokumenty;
 gwarantujemy szybką i sprawną wypłatę świadczenia;
 nowoczesne, przejrzyste i szczegółowe tabele oceny uszczerbku (tabela rekomendowana przez Polską Izbę Ubezpieczeń)
 rozszerzenie ubezpieczenia o uprawianie sportów w ramach przynależności do klubów sportowych również
pozaszkolnych;
 gwarantujemy transport z miejsca wypadku do lekarza oraz do domu;

Szczegółowy zapis warunków i korzyści zamieścimy wkrótce.

Pełne warunki kliknij

List firmy AXA z instrukcją ubezpieczenia

Krok 1

Prosze wejść na portal Axa czyli www.bezpieczny.pl

Krok 2

Klikamy zakładkę NNW SZKOLNE lub NNW PRZEDSZKOLNE a następnie zakładkę CHCĘ KONTYNUOWAĆ UBEZPIECZENIE lub JESTEM NOWYM KLIENTEM

KROK 3

Wypełniamy formularz i wpisujemy KOD OPIEKUNA 66088 ABY UZYSKAĆ 10% ZNIŻKI ZA ZAKUP UBEZPIECZENIA  (jeżeli inny kod jest już wpisany nalezy go usunąć i wpisać 66088)

Krok 4

Wybieramy wariant dla swojego dziecka i przechodzimy do zakładki płatności.

Krok 5

Wycieramy metodę płatności  czyli:

1.Płatność teraz czyli system przenosi od razu na stronę banku i można zapłacić za ubezpieczenie

lub

2.Płatność później wtedy system wysyła na podanego maila numer konta na który trzeba zapłacić za ubezpieczenie na poczcie

Krok 6

W razie pytań służe pomocą Krzysztof Jeszke kom.515186686

UWAGA

Korzystając z kodu rabatowego Opiekuna 66088 można również ze zniżką  10% ubezpieczyć lub dobezpieczyć dzieci w innych placówkach oświatowych,proszę nie klikać w reklamy tylko zawsze wejść na główną strone www.bezpieczny.pl

Regulamin rady Rodzców

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Koźlu

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. H. SIENKIEWICZA

Kędzierzyn-Koźle

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

§ 1. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie – Koźlu.

§ 2. Rada Rodziców w I liceum Ogólnokształcącym w Kędzierzynie- Koźlu jest organem Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego.

§ 3. Rada Rodziców działa na zasadzie art. 53 i art. 54 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.91 r. (Dz. U.nr 95/91, poz. 425 z późn. Zm.) i zgodnie z § 21 i § 22 statutu szkoły.

§ 4. Zasada utworzenia Rady Rodziców umożliwia rodzicom wszystkich klas jednakowy w niej udział.

§ 5. Rada Rodziców wybiera przewodniczącego, prezydium, komisję rewizyjną i uchwala regulamin swojej działalności, który zawiera m. In. kadencję jej zarządu, plan finansowy, plan pracy.

§ 6. Zebrania Rady Rodziców odbywają się na wniosek przewodniczącego Rady Rodziców, co najmniej 1/3 jej członków lub dyrektora szkoły.

§ 7. Rada Rodziców może występować do Rady Szkoły, Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 

 

Rozdział II. Cele i zadania Rady Rodziców.

 

§ 8. Rada Rodziców jest organem wewnątrzszkolnym mającym na celu:

 

 1. Współdziałanie w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy szkoły I Liceum Ogólnokształcącego organizacji zadań dydaktyczno- wychowawczych.
 2. Współdziałanie w doskonaleniu warunków pracy w szkole.
 3. Prezentowanie wobec nauczycieli, organu nadzorującego lub prowadzącego opinie rodziców o istotnych sprawach szkoły.
 4. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, wicedyrektorem i radą pedagogiczną w zaznajamianiu się ogółu rodziców z programem dydaktyczno – wychowawczym.
 5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w pracach szkoły.

 

§ 9. Do zadań Rady Rodziców należy:

 

 1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych.
 2. Współpraca ze Środowiskiem społecznym i zakładami pracy.
 3. Współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów.
 4. Wzbogacenie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.
 5. Współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych.
 6. Udzielanie pomocy wychowawczej i finansowej samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom działającym na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Kędzierzynie – Koźlu.
 7. Organizowanie działalności zmierzającej do podnoszenia stanu wiedzy wychowawczej i pedagogicznej wśród rodziców.
 8. Udzielanie pomocy materialnej uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Rozdział III. Skład i struktura Rady Rodziców.

 

§ 10.

 1. W każdym oddziale wybierana jest Rada Oddziału, na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy w każdym roku szkolnym, w obecności wychowawcy. Wybór następuje w głosowaniu tajnym.
 2. Rada Oddziału składa się z przewodniczącego i dwóch członków.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi delegat z każdej klasy, którym jest przewodniczący. W przypadku jego nieobecności delegatem jest członek Rady Oddziału.
 4. W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć całe Rady Oddziałów. W głosowaniach dysponują jednym głosem.
 5. Utworzona Rada Rodziców szkoły:
 6. wybiera przewodniczącego Rady Rodziców
 7. powołuje osobowe prezydium Rady Rodziców, w skład którego wchodzi przewodniczący Rady Rodziców.
 8. powołuje osobową Komisję Rewizyjną, która spośród siebie wybiera przewodniczącego tej komisji,
 9. osoby tworzące Komisję Rewizyjną nie mogą wchodzić w skład prezydium Rady Rodziców.
 10. Kadencja Rady Rodziców trwa 1. rok szkolny.

6.1. Delegaci z klas maturalnych, wchodzących w skład Rady Rodziców, kończą swoją kadencję z końcem zajęć dydaktycznych dla klas trzecich.

6.2. W przypadku rezygnacji delegata do Rady Rodziców w trakcie trwania kadencji uzupełnienie następuje poprzez wybór nowego delegata przez rodziców danej klasy wg § 10.1.

 1. W posiedzeniu rady Rodziców może brać udział dyrektor szkoły lub też inna zaproszona osoba przez przewodniczącego lub dyrektora szkoły.
 2. Osoby wybrane do Rady Oddziału, do Rady Rodziców, do Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje honorowo.

 

Rozdział IV. Organizacja pracy organów Rady Rodziców.

§ 11.

 1. Zadaniem Rady Oddziału jest realizacja celów Rady Rodziców ( § 8 niniejszego regulaminu) na terenie danej klasy.
 2. Rada Oddziału współpracuje z wychowawcą klasy, z nauczycielami przedmiotów, pedagogiem i dyrektorem oraz z Samorządem Uczniowskim klasy w rozwiązywaniu problemów danej klasy.

 

§ 12. Przewodniczący Rady Rodziców kieruje całokształtem prac rady, a w szczególności:

 • dostosowuje zadania (§ 9 niniejszego regulaminu) do potrzeb szkoły w danym roku szkolnym,
 • opracowuje na dany rok szkolny plan działalności Rady Rodziców oraz plan finansowy i przedstawia go do zatwierdzenia Radzie Rodziców,
 • zwołuje i prowadzi zebrania Rady Rodziców i prezydium,
 • kieruje działalnością finansową Rady Rodziców w ramach zatwierdzonego planu finansowego,
 • reprezentuje Radę Rodziców na zewnątrz
 • zapewnia właściwą organizację pracy, opracowuje harmonogram spotkań, prowadzi korespondencję oraz dokumentację.

 

§ 13. Prezydium Rady Rodziców na bieżąco prowadzi prace Rady Rodziców między zebraniami, a w szczególności:

 • zatwierdza harmonogram pracy Rady Rodziców,
 • podejmuje decyzje dotyczące działalności finansowej oraz innej działalności między zebraniami,
 • ustala i rozdziela zadania pomiędzy członków prezydium, powołuje zespoły problemowe,
 • występuje z wnioskami do Komisji Rewizyjnej,
 • występuje z wnioskiem dotyczącym rocznej składki w ramach (§ 16) niniejszego regulaminu.

 

§ 14. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działania Rady Rodziców z niniejszym regulaminem oraz dokonywanie nie mniej niż raz w roku, kontroli działalności finansowej i składanie Radzie Rodziców sprawozdania na piśmie.

 

 

Rozdział V. Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

§ 15. Działalność finansowa Rady Rodziców winna być prowadzona zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

§ 16. Rada Rodziców gromadzi fundusze w celu wspierania działalności statutowej szkoły, przy czym pochodzą one z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

§ 17. Wysokość minimalnej rocznej składki ustala się po przeprowadzeniu analizy potrzeb wg planu finansowego i po podjęciu uchwały większością głosów przez Radę Rodziców i przez prezydium Rady Rodziców. Składka może być wpłacona jednorazowo lub półrocznie, lub w trudnych sytuacjach materialnych rodziców uczniów może być rozłożona na comiesięczne jednakowe raty.

§ 18.Rada Rodziców może zatrudnić księgowego zawierając z nim umowę na określone wynagrodzenie. Funkcję księgowego może pełnić również społecznie inna osoba wybrana przez Radę Rodziców.

§ 19. Prezydium Rady Rodziców ustala zakres obowiązków księgowego zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo- księgowymi.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 20. Uchwały Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.

Uchwały Rady Rodziców mogą być jawne lub tajne, a o sposobie ich przeprowadzenia zebranie Rady Rodziców podejmuje osobną uchwałę.

§ 21.Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

§ 22. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z aktami wymienionymi w § 3 lub sprzeczna z dobrem szkoły, dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie i nie później niż w ciągu 7 dni przedstawia sprawę do decyzji organu nadzorującego.

§ 23. Zmiany bądź uzupełnienia do Regulaminu Rady Rodziców wprowadza się w formie aneksu na wniosek Prezydium Rady Rodziców z uwzględnieniem § 20 Regulaminu.

Regulamin zatwierdzono na zebraniu Rady Rodziców w dniu 12.05.1998 r. i 28. 05. 1998r.

Nowelizacja regulaminu: 18. 11. 2009 r.

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook