';
Preloader logo

Kalendarium działań

Ustala się następujące czynności i terminy przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU uzupełniającym
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły wszelkich niezbędnych informacji dla kandydata do końca lutego 2021 r.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, za wyjątkiem klasy mistrzostwa sportowego 17 maja  – 21 czerwca  2021 r.  g. 15.00 3 – 5 sierpnia 2021 r.  g. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami do klasy mistrzostwa sportowego 17 maja  – 31 maja  2021 r.  g. 15.00 3  – 6 sierpnia 2021 r.  g. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości konkretnych terminów prób sprawności fizycznej do 14 maja 2021 r.  
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy mistrzostwa sportowego

I termin:  od 1 do 14 czerwca  2021 r.  

II termin: do 8  lipca 2021 r.

6  – 10 sierpnia 2021
Podanie do publicznej wiadomości  wyników próby sprawności fizycznej

I  termin:  do 17 czerwca 2021 r.

II termin: do 9 lipca 2021 r.

 

do 13 sierpnia 2021

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 25 czerwca – 14 lipca  2021 r. g. 15.00  
Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły, w tym zmiany szkół, do których kandyduje 25 czerwca – 14 lipca  2021 r. g. 15.00  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca  2021 r. g. 15.00 5 sierpnia 2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
do 21 lipca  2021 r. g. 15.00 13 sierpnia 2021

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i

kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca 2021 r.

 

16 sierpnia 2021

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie oryginałów dokumentów ( o ile nie zrobiono tego wcześniej). 23 – 30 lipca 2021 r. g. 15.00

od 17 sierpnia 2021

r. do 20 sierpnia

2021 r. do godz.

15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i

kandydatów nieprzyjętych

2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 23 sierpnia 2021 r.
Poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc 2 sierpnia 2021 r.  
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r 26 sierpnia 2021 r.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania

odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do

dyrektora szkoły

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

reklama uczennica 1
Odwiedź nas na Facebooku
Facebook