';
Preloader logo

Ustala się następujące czynności i terminy przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu

Kalendarium działań

 

  TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Składanie wniosków przez kandydatów do klasy sportowej 17 kwietnia – 11 maja 2019 r.  13 – 16 lipca 2019 r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej 23 – 24 maja 2019 r. 19 lipca 2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości wyników próby sprawności fizycznej 3 czerwca 2019 r. 22 lipca 2019 r.

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej na stronie naboru:

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat

13 maja – 21 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.
Złożenie podania w szkole pierwszego wyboru przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych. 28 maja – 21 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.
Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów lub ich poświadczonych kopii. 21 – 25 czerwca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
do 26 czerwca 2019 r. 22 lipca  2019 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych. 11 lipca 2019 r. 6 sierpnia 2019 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie oryginałów dokumentów ( o ile nie zrobiono tego wcześniej). 11 – 15 lipca 2019 r. godz.12.00  26 – 28 sierpnia 2019 r.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów w szkole 16 lipca 2018 r.
godz. 12.00
 

30 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓWDO KLAS PIERWSZYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

na rok szkolny 2019/2020

(zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 [ogłoszone w Dz.U. R.P. z dnia 20 marca 2017, poz 586]  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, Zarządzeniem nr  5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31stycznia 2019, Zarządzeniem nr  8 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019  oraz z Ustawą o Systemie Oświaty)

 1. W szkole działa powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, której pracami kieruje wyznaczony przewodniczący.
 2. Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem Internetu. Kandydat do szkoły musi założyć konto na stronie naboru https://opolskie.edu.com.pl/kandydat w terminie od 13 maja do 21 czerwca 2019 r.
 3. Kandydat do klasy sportowej składa podanie w terminie od 17 kwietnia do 11 maja 2018 r.
 4. W terminie od 13 maja do 21 czerwca 2019 r. kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru podanie o przyjęcie do szkoły wydrukowane ze swojego konta na stronie naboru.
 5. W terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. kandydat do szkoły ponadpodstawowej do podania o przyjęcie dołącza:
 •  świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty lub ich kopie poświadczone przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył,

a ponadto:

 • kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty,
 • posiadane zaświadczenia wystawione przez Publiczną Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, zawierające wskazania dot. kształcenia.
  1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
  2. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza, w terminie od 11 lipca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. godz.12.00, wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty ( o ile nie złożono wcześniej).
  3. Do klas pierwszych I Liceum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego po wniesieniu wniosku przez rodzica kandydata.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

1) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) liczbę punktów za osiągnięcia ucznia:

 1. a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 2. b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie,

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu OKE o szczegółowych wynikach egzaminu.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia, kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym:
 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
 2. 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w opisie zasad przyjęcia do poszczególnych oddziałów, określonych na stronie naboru oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
  1. W rekrutacji elektronicznej, system automatycznie przypisuje oceny z przedmiotów do profilu oddziału, bez wskazań kandydata.
  2. W rekrutacji do I Liceum ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki idwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
 • Ocenom z języka polskiego, matematyki idwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu przyznaje się punkty według poniższej tabeli:
Ocena Punkty
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2

 

 • Wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 1. języka polskiego
 2. matematyki

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 35 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,35 pkt.

 1. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

przeliczane są na punkty według zasady, iż z tego  zakresu można uzyskać maksymalnie 30 punktów, czyli 1%  z tego zakresu odpowiada 0,3 pkt.

 1. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych isportowych, na tym samym szczeblu oraz ztego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. Szczegółowy sposób przeliczania szczególnych osiągnięć ucznia na punkty zawiera (załącznik nr 1).
 4. Uczniowie szkoły podstawowej, którzy w roku szkolnym 2017/18 uczestniczyli w etapie wojewódzkim lub ponadwojewódzkim konkursów tematycznych (wymienionych w zarządzeniach Opolskiego Kuratora Oświaty) zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.
 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej przez siebie klasy I Liceum Ogólnokształcącego z pominięciem zasad rekrutacji. Wykaz olimpiad i konkursów zawiera (załącznik nr 2)
 6. Przy przyjmowaniu do I Liceum, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, lub danej części egzaminu ósmoklasisty, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z zajęć edukacyjnych, z których jest  przeprowadzana dana część egzaminu ósmoklasisty, których dotyczy zwolnienie, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 35 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,

dobrym – przyznaje się po 25 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;

2) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się 30 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,

dobrym – przyznaje się 20 punktów,

dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające. W rekrutacji uzupełniającej kandydat posługuje się oryginalnymi dokumentami.
 2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.
 3. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez komisję.

reklama uczennica 1

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook