';
Preloader logo

Ustala się następujące czynności i terminy przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu

Kalendarium działań

 

  TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły wszelkich niezbędnych informacji dla kandydata do końca lutego 2020 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami, za wyjątkiem klasy mistrzostwa sportowego 15 czerwca  – 10 lipca  2020 r.  g. 15.00
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami do klasy mistrzostwa sportowego 15 czerwca  – 22 czerwca  2020 r.  g. 15.00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy mistrzostwa sportowego

I termin:  29 czerwca  2020 r.   g. 11.00

II termin: 6 lipca 2020 r. g. 11.00

III termin: 30 lipca  2020 r.   g. 11.00

Podanie do publicznej wiadomości wyników próby sprawności fizycznej

I, II  termin:  do 9 lipca  2020 r.

III termin: do 31 lipca 2020 r.

Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 26 czerwca – 10 lipca  2020 r. g. 15.00
Składanie przez kandydatów zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zmiana szkół, do których kandyduje 31 lipca – 4 sierpnia 2020 r. g. 15.00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
do 11 sierpnia 2020r. g.15.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 12 sierpnia 2020 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie oryginałów dokumentów ( o ile nie zrobiono tego wcześniej). 13 – 18 sierpnia 2020 r. g. 15.00
 Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów w szkole 19 sierpnia 2020 r.
Poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc 19 sierpnia 2020 r.

 

W związku ze zmianą terminów egzaminu ósmoklasisty, kalendarium działań dotyczące rekrutacji do liceum dla uczniów klas ośmych zostanie uaktualnione gdy ukaże się  nowe zarządzenie Opolskiego Kurtora Oświaty w sprawie terminów i czynności przeprowadzenia egzaminów w roku szkolnym 2020/2021.

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

reklama uczennica 1
Odwiedź nas na Facebooku
Facebook