Nabór do szkoły – zgłoś kandydaturę – link

 

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Kalendarium działań

 

Ustala się następujące czynności i terminy przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do oddziałów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu

 

CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU uzupełniającym
Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły wszelkich niezbędnych informacji dla kandydata do końca lutego 2024 r.  
Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) 16 maja  – 19 czerwca  2024 r.  g. 15.00 26 – 31 lipca 2024 r.  g. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty 21 czerwca – 5 lipca  2024 r. g. 15.00  
Zmiana i złożenie przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły, z uwagi na  zmianę szkół, do których kandyduje 21 czerwca – 5 lipca  2024 r. g. 15.00  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 10 lipca  2024 r. g. 15.00 do 6 sierpnia 2024 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków wskazanych w oświadczeniach
do 10 lipca  2024 r. g. 15.00 do 6 sierpnia 2023 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie oryginałów dokumentów (świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zrobiono tego wcześniej). 12 – 17 lipca 2024 r. g. 15.00

od 6 – 9 sierpnia

2024 r. do godz.

15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i  kandydatów nieprzyjętych

19 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

12 sierpnia 2024 r.
Poinformowanie KO o liczbie wolnych miejsc 19 lipca 2024 r. 12 sierpnia 2024 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 23 lipca 2024 r do 14 sierpnia 2024r.
Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o

sporządzenie uzasadnienia odmowy

przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania  odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do  dyrektora szkoły

 

Uwaga:

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.