S

Stwarzamy dobre warunki do uczenia się uczniów.
Posiadamy certyfikat i należymy do społeczności Szkół Uczących Się, co oznacza, że nauczyciele szkoły stale pracują nad doskonaleniem swojego warsztatu pracy, by uczyć skutecznie i zgodnie z najnowszą wiedzą potwierdzoną badaniami naukowymi.
I Informujemy uczniów o osiągnięciach edukacyjnych w sposób pomagający się uczyć.
Uczestniczymy w projekcie CRS1 i CRS2, w którym tworzymy kulturę nauczania i uczenia się w oparciu o strategie Oceniania Kształtującego. Nauczyciele i uczniowie pracują celami, kryteriami sukcesu i informacją zwrotną, dzięki czemu uczniowie potrafią określić na jakim etapie procesu uczenia się znajdują i dokładnie wiedzą jakie powinni wykonywać następne kroki, by odnieść sukces edukacyjny.
E Efektywnie pracujemy projektem.
Co roku realizujemy projekty trójstronne w ramach programu Erasmus+ . W bieżącym roku naszymi krajami partnerskimi będą Włochy i Grecja, a w ubiegłym były Turcja i Hiszpania. Oba projekty dotyczyły ekologii. Również co roku w ramach programu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży realizujemy w Polsce i w Niemczech dwustronne projekty o tematyce historycznej. Dodatkowo rozumiejąc wagę wyzwań globalnych (społecznych, środowiskowych, gospodarczych) realizujemy projekty „Globalna szkoła”, „Ekologiczna szkoła”, z szacunkiem i otwartością mówimy o migracjach oraz realizujemy projekty z zakresu praw człowieka. Przy realizacji projektów współpracujemy z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz z innymi szkołami na świecie. Za realizację projektów w ramach eTwinningu zostaliśmy wyróżnieni Europejską Odznaką Jakości.
N Nie stawiamy ocen cząstkowych wyrażonych cyfrą tylko %.
Pozwalamy w ten sposób uczniom śledzić w bardzo dokładnej skali procentowej (%) ich indywidualny postęp w odniesieniu do osiągniętego poprzedniego wyniku oraz porównać go ze skalą procentową i staninową wyniku maturalnego. Ocena semestralna, wyrażona cyfrą, nie jest średnią ocen cząstkowych, tylko odnosi się do spełnienia stawianych uczniom wymagań edukacyjnych.
K Kształcimy myślenie krytyczne i edukujemy praktycznie.
Należymy do społeczności certyfikowanych szkół w Polsce, które wdrażają kulturę myślenia krytycznego. Prowadzimy zajęcia warsztatowe, na których poprzez ciekawe i innowacyjne formy edukacyjne pozwalamy uczniom poczuć, doświadczyć i sprawdzić na sobie, to czego uczą się teoretycznie. Dzięki takiej formie nauki uczymy odróżniania faktów od opinii, planowania badań, interpretowania wyników, analizowania i weryfikowania stawianych hipotez oraz formułowania wniosków. Łączymy w ten sposób myślenie krytyczne i naukowe oraz praktyczne umiejętności.
I Indywidualizujemy pracę z uczniem w oparciu o proces tutoringu.
Chętnych uczniów obejmujemy tutoringiem naukowym, rozwojowym, artystycznym lub sportowym. W szkole pracują nauczyciele, posiadający certyfikat tutora lub coacha. Uczniowie objęci rocznym programem tutoringu, w trakcie indywidualnych spotkań z tutorem, w atmosferze dialogu, szacunku i zaufania, poszukują własnej drogi do wiedzy, tożsamości oraz wielopłaszczyznowego rozwoju.
E Edukujemy zdrowotnie, artystycznie, rozwijamy pasje, uwrażliwiamy społecznie.
Dbałość o człowieka i świat jest widoczna w naszej codziennej pracy. Prowadzimy wolontariat na rzecz hospicjum Betania i Domu Pomocy Społecznej, wraz z SAiP, PAH, PCK i DKMS organizujemy akcje pomocowe dla potrzebujących wsparcia oraz akcje prozdrowotne. Rozwijamy pasje artystyczne i twórcze. W szkole aktywnie działa chór szkolny, koło teatralne Incydent, koło fotograficzne Varia, Szkolna Grupa Praw Człowieka, redakcja gazetki Cegła oraz koło szachowe.
W Współpracujemy z uczelniami wyższymi, studenckimi kołami naukowymi i instytucjami nauki.
Dbamy, by nasi uczniowie osiągali jak najlepsze wyniki maturalne, dlatego edukując wychodzimy poza szkołę i podręcznik. Bierzemy udział w festiwalach nauki, wykładach i warsztatach organizowanych w ośrodkach akademickich, zapraszamy do szkoły naukowców oraz bierzemy udział w konkursach organizowanych przez instytucje nauki. Korzystając z zasobów uczelni wyższych i ośrodków naukowych realizujemy wiele projektów Były to np. „Historia w pieniądzach zapisana” (UO), Mental health, OxyGen-Z, SzanuJEmy, Miasto (nie)możliwości „Kaj ten Teksas” (UO), EkoBohaterzy (GIG), „Przywróćmy Pamięć” (Polin), „EkoLOdzy w terenie”, PlastikoOPORNI, Program Narodowego Czytelnictwa i inne.
I Inspirujemy do rozwoju i poszukiwania własnej drogi.
Myśląc krytycznie o kierunku rozwoju edukacji zorganizowaliśmy konferencję „Szkolne ocenianie VS docenianie”, jesteśmy współautorami publikacji „Szkoły poza horyzont 2”, gdzie na bazie własnych doświadczeń opowiadamy o wyzwaniach, które pokonujemy odchodząc od edukacji transmisyjnej na rzecz spersonalizowanej edukacji relacyjnej. W naszym przekonaniu dobrze wykształcony człowiek to osoba świadoma siebie, o szerokich horyzontach myślowych, która jest gotowa na rozwój i uczenie się przez cale życie. Stawiamy na wewnętrzną motywację i wszechstronny rozwój we wszystkich aspektach ważnych w życiu.
C Cechujemy się dobrymi relacjami.
Jesteśmy przekonani, że dobrą efektywną edukację i szczęśliwy dom buduje się wyłącznie w oparciu o pozytywne relacje. Realizujemy projekty profilaktyczne Lustro, Tutoring Szkolny oraz Mądre Głowy, w których uczymy młodego człowieka pozytywnego myślenia o sobie, podejmowania decyzji i odpowiedzialności za efekt, radzenia sobie z emocjami i stresem, pomagania i proszenia o pomoc. Inspirujemy do pozytywnych zmian w życiu zarówno uczniów, rodziców jak i nauczycieli. Nie ma naszej zgody na jakąkolwiek przemoc rówieśniczą, dlatego zapewniamy uczniom bezpłatny dostęp do aplikacji RESQL, która umożliwia przekazanie, w sposób bezpieczny i anonimowy nauczycielowi informacji o ewentualnych zdarzeniach.
Z Zapraszamy uczniów i rodziców do współdecydowania o kierunku rozwoju szkoły.
Wierzymy, że w szkole współtworzonej przez młodzież i dorosłych wszyscy czują się na swoim miejscu. W bieżącym roku wspólnie z uczniami i rodzicami pracowaliśmy nad profilem szkoły. Co roku Samorząd Uczniowski realizuje projekt Szkoła Demokracji oraz Samorządna Szkoła, w którym młodzież może decydować o najważniejszych kwestiach związanych ze społecznością szkolną, pozyskiwać granty i realizować swoje pomysły. Dzięki takiej formie pracy kształcimy aktywną postawę społeczną, dajemy uczniom sprawczość i możliwość wpływu na otaczający świat w mikro skali.

 

Informacje dodatkowe

Ranking perspektyw Srebrna Szkoła  2021 r., 2020 r., 2019 r.,
Brązowa Szkoła  2024r., 2023r., 2022 r., 2018 r., 2016 r.
Zdawalność egzaminu maturalnego w roku 2021 99% (przy czym średnia krajowa dla LO to 94,6%, a średnia dla LO w województwie opolskim to 96,6%)
Certyfikaty:

·        Europejska Odznaka Jakości,

·        Szkoła Ucząca Się,

·        Szkoła Myślenia Krytycznego,

·        Szkoła Demokracji,

·        Szkoła Dobrze ZaPROJEKTowana,

·        Bezpieczna Szkoła,

·        Szkoła Myślenia Pozytywnego,

·        Szkoła Przemian,

·        Szkoła Odkrywców Talentów,

·       Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo,

·        Szkoła Obywateli,

·        Szkoła Przyjazna Rodzinie,

·        Wiarygodna Szkoła,

·        Szkoła Promująca Szkolne Kuby Sportowe,

·        Szkolny Klub Wolontariatu

Ośrodek certyfikujący egzaminu językowego DSDI/DSDII Szkoła jest w prestiżowym gronie 96 szkół w Polsce, w których można bezpłatnie przystąpić do egzaminu Deutsches Sprachdiplom DSDI (A2/B1) lub DSDII (B2/C1)