';
Preloader logo

regulamin naboru i terminy

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

Ustala się następujące czynności i terminy przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do oddziałów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

 

Kalendarium działań

 

 

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Składanie wniosków przez kandydatów do klasy sportowej 17 kwietnia – 11 maja 2018r.  13 – 16 lipca 2018r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej 14 – 25 maja 2018r. 18 lipca 2018r.
Podanie do publicznej wiadomości wyników próby sprawności fizycznej

1 czerwca 2018r.

godz. 12.00

19 lipca 2018r.

godz. 12.00

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej na stronie naboru:

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat

28 maja – 22 czerwca 2018r. do 16 lipca 2018r.
Złożenie podania w szkole pierwszego wyboru przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 28 maja – 22 czerwca 2018r. do 16 lipca 2018r.
Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów lub ich poświadczonych kopii. 22 – 26 czerwca 2018r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

od 22 czerwca 2018r.

do 6 lipca 2018r.

od 17 czerwca 2018r. do 31 lipca 2018r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

11 lipca 2018r.

do godz. 12.00

do 1 sierpnia 2018r. godz. 12.00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie oryginałów dokumentów ( o ile nie zrobiono tego wcześniej).

od 11 lipca 2018r.  godz. 12.00

do 13 lipca 2018r. godz.12.00

 24 – 28 sierpnia 2018r.
 Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów w szkole

16 lipca 2018r. godz. 14.00

 

28 sierpnia 2018r. godz. 12.00
Poinformowanie przez dyrektora o wolnych miejscach w szkole 16 lipca 2018r. o godz., 15.00 28 sierpnia 2018r. godz. 12.00

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

na rok szkolny 2018/2019

 

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 [ogłoszone w Dz.U. R.P. z dnia 20 marca 2017, poz 586]  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, Zarządzeniem nr  1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018, Zarządzeniem nr  4 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2018 oraz z Ustawą o Systemie Oświaty)

 1. W szkole działa powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, której pracami kieruje wyznaczony przewodniczący.
 2. Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem Internetu. Kandydat do szkoły musi założyć konto na stronie naboru https://opolskie.edu.com.pl/kandydat  w terminie od 28 maja do 22 czerwca 2018r.
 3. Kandydat do klasy sportowej składa podanie w terminie od 17 kwietnia do 11 maja 2018r.
 4. W terminie od 28 maja do 22 czerwca 2018r kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru podanie o przyjęcie do szkoły wydrukowane ze swojego konta na stronie naboru.
 5. W terminie od 22 czerwca do 26 czerwca 2018r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:
 • świadectwa ukończenia szkoły ora zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ich kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

a ponadto:

 • kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty,
 • posiadane zaświadczenia wystawione przez Powiatową Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, zawierające wskazania dot. kształcenia.
  1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
  2. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza, w terminie od 11 lipca 2018r. godz. 12.00 do 13 lipca 2018 r. godz.12.00, wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie złożono wcześniej).
  3. Do klas pierwszych I Liceum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego po wniesieniu wniosku przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

1) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) liczbę punktów za osiągnięcia ucznia:

 1. a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 2. b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie,

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu OKE o szczegółowych wynikach egzaminu.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia, kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym:
 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 2. 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w opisie zasad przyjęcia do poszczególnych oddziałów, określonych na stronie naboru oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
  1. W rekrutacji elektronicznej, system automatycznie przypisuje oceny z przedmiotów do profilu oddziału, bez wskazań kandydata.
  2. W rekrutacji do I Liceum ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 1. języka polskiego
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie
 3. matematyki
 4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

 • Oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu przyznaje się punkty według poniższej tabeli:

 

Ocena Punkty
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. Szczegółowy sposób przeliczania szczególnych osiągnięć ucznia na punkty zawiera (załącznik nr 1).
 4. Uczniowie gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2015/16 i 2016/17 uczestniczyli w etapie wojewódzkim lub ponadwojewódzkim konkursów tematycznych (wymienionych w zarządzeniach Opolskiego Kuratora Oświaty) zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.
 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej przez siebie klasy I Liceum Ogólnokształcącego z pominięciem zasad rekrutacji. Wykaz olimpiad i konkursów zawiera załącznik nr 2
 6. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające. W rekrutacji uzupełniającej kandydat posługuje się oryginalnymi dokumentami.
 2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.
 3. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez komisję.

 


 

Załącznik nr1

KRYTERIA – INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

W przypadku przeliczania na punkty kryterium – inne osiągnięcia ucznia, przyznaje się następujące ilości punktów:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w załączniku 2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, przyznaje się punkty  na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt.

pozostałe informacje

W tym miejscu opublikujemy ważne informacje wynikające z rekrutacji, w maju i czerwcu….

Odwiedź nas na Facebooku
Facebook