';
Preloader logo

regulamin naboru i terminy

Ustala się następujące czynności i terminy przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
do oddziałów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu

 

Kalendarium działań

 

  TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Składanie wniosków przez kandydatów do klasy sportowej 17 kwietnia – 11 maja 2019 r.  13 – 16 lipca 2019r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej 23 – 24 maja 2019 r. 19 lipca 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości wyników próby sprawności fizycznej 3 czerwca 2019 r. 22 lipca 2019r.

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej na stronie naboru:

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat

13 maja – 21 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.
Złożenie podania w szkole pierwszego wyboru przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 28 maja – 22 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.
Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów lub ich poświadczonych kopii. 21 – 25 czerwca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
do 26 czerwca 2019 r. 22 lipca 2019 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 11 lipca 2019 r. 6 sierpnia 2019 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie oryginałów dokumentów ( o ile nie zrobiono tego wcześniej). 11 – 15 lipca 2019 r. godz.12.00  26 – 28 sierpnia 2019 r.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów w szkole 16 lipca 2019 r.
godz. 12.00
 

30 sierpnia 2019 r.
godz. 12.00

REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM

I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu

na rok szkolny 2019/2020

(zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017[ogłoszone w Dz.U. R.P. z dnia 20 marca 2017, poz 586]  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, Zarządzeniem nr  5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31stycznia 2019, Zarządzeniem nr  7 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2019 oraz z Ustawą o Systemie Oświaty)

 1. W szkole działa powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, której pracami kieruje wyznaczony przewodniczący.
 2. Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem Internetu. Kandydat do szkoły musi założyć konto na stronie naboru https://opolskie.edu.com.pl/kandydat w terminie od13 maja do 21 czerwca 2019r.
 3. Kandydat do klasy sportowej składa podanie w terminie od 17 kwietnia do 11 maja 2018r.
 4. W terminie od 13 maja do 21 czerwca 2019r kandydat składa do szkoły pierwszego wyboru podanie o przyjęcie do szkoły wydrukowane ze swojego konta na stronie naboru.
 5. W terminie od 21 czerwca do 25 czerwca 2019r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:
 • świadectwa ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego lub ich kopie poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,

a ponadto:

 • kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty,
 • posiadane zaświadczenia wystawione przez Publiczną Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, zawierające wskazania dot. kształcenia.
  1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
  2. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza, w terminie od 11 lipca 2019r. do 15 lipca 2019 r. godz.12.00, wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego ( o ile nie złożono wcześniej).
  3. Do klas pierwszych I Liceum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego po wniesieniu wniosku przez rodzica kandydata.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria uwzględniające:

1) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) liczbę punktów za osiągnięcia ucznia:

 1. a) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 2. b) szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie,

3) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu OKE o szczegółowych wynikach egzaminu.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia, kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt. w tym:
 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 2. 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum
  z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w opisie zasad przyjęcia do poszczególnych oddziałów, określonych na stronie naboru oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

  1. W rekrutacji elektronicznej, system automatycznie przypisuje oceny z przedmiotów do profilu oddziału, bez wskazań kandydata.
  2. W rekrutacji do I Liceum ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 • Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wyrażone w stopniu przyznaje się punkty według poniższej tabeli:

 

Ocena Punkty
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2

 

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego, wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 1. języka polskiego
 2. historii i wiedzy o społeczeństwie
 3. matematyki
 4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 2. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.
 3. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych isportowych, na tym samym szczeblu oraz ztego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. Szczegółowy sposób przeliczania szczególnych osiągnięć ucznia na punkty zawiera (załącznik nr 1).
 4. Uczniowie gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2016/17 i 2017/18 uczestniczyli w etapie wojewódzkim lub ponadwojewódzkim konkursów tematycznych (wymienionych w zarządzeniach Opolskiego Kuratora Oświaty) zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.
 5. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej przez siebie klasy I Liceum Ogólnokształcącego z pominięciem zasad rekrutacji. Wykaz olimpiad i konkursów zawiera załącznik nr 2
 6. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
  1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym – przyznaje się po 20 punktów,

bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadzane jest postępowanie uzupełniające. W rekrutacji uzupełniającej kandydat posługuje się oryginalnymi dokumentami.
 2. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.
 3. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez komisję.

 

 

 

Załącznik nr1

KRYTERIA – INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

W przypadku przeliczania na punkty kryterium – inne osiągnięcia ucznia, przyznaje się następujące ilości punktów:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim,

 1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim,

 1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w załączniku 2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, przyznaje się punkty  na szczeblu:

 1. międzynarodowym – 4 punkty,
 2. krajowym – 3 punkty,
 3. wojewódzkim – 2 punkty,
 4. powiatowym – 1 punkt.

 

 

 

Załącznik nr 2

Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty uwzględnianych w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Ustala się miejsca uznane za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty oraz inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

międzynarodowym – 1, 2, 3 miejsca

krajowym – 1, 2, 3 miejsce

wojewódzkim 1, 2 miejsce

powiatowym – 1 miejsce

W przypadku, gdy zawody nie są wymienione w wykazie zawodów sportowych organizowanych przez gminne ośrodki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe, a absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i powyższe osiągnięcia zostały wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w procesie rekrutacji.

 

 1. Konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:
  – Konkurs Polonistyczny
  – Konkurs Języka Angielskiego
  – Konkurs Języka Niemieckiego
  – Konkurs Języka Francuskiego
  – Konkurs Historyczny

– Konkurs Geograficzny

– Konkurs Biologiczny

– Konkurs Matematyczny
– Konkurs Chemiczny
– Konkurs Fizyczny

 1. Ogólnopolskie olimpiady tematyczne:

  Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
 2. Ogólnopolskie konkursy tematyczne :
  – Ogólnopolski Konkurs „Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II”
  – Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy  żołnierza i dzieje oręża polskiego”

– Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II”
– Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

D. Wojewódzkie konkursy tematyczne

– Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”
– IX Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich

– Konkurs Wiedzy o Języku Polskim

– Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – Gimnazjalista

 

 1. Zawody plastyczne o zasięgu wojewódzkim
  – Wojewódzki konkurs plastyczny o Księciu Janie Dobrym – „Książę Jan Dobry –polityk, patriota doskonały i oszczędny gospodarz”G. Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez gminne ośrodki sportowe, wojewódzki związek sportowy, polskie związki sportowe:

zawody indywidualne: akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kolarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie –shorttrack, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne- biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody,snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy- styl klasyczny, zapasy- styl wolny, żeglarstwo
zawody zespołowe :baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo

Facebook