';
Preloader logo

regulamin naboru i terminy

Ustala się następujące czynności i terminy przeprowadzenia rekrutacji na rok szkolny 2019/2020
do oddziałów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu

 

Kalendarium działań

 

  TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMINY W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Składanie wniosków przez kandydatów do klasy sportowej 17 kwietnia – 11 maja 2019 r.  13 – 16 lipca 2019r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy sportowej 23 – 24 maja 2019 r. 19 lipca 2019r.
Podanie do publicznej wiadomości wyników próby sprawności fizycznej 3 czerwca 2019 r. 22 lipca 2019r.

Rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej na stronie naboru:

https://opolskie.edu.com.pl/kandydat

13 maja – 21 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.
Złożenie podania w szkole pierwszego wyboru przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych. 28 maja – 22 czerwca 2019 r. do 16 lipca 2019 r.
Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów lub ich poświadczonych kopii. 21 – 25 czerwca 2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
do 26 czerwca 2019 r. 22 lipca 2019 r.
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych. 11 lipca 2019 r. 6 sierpnia 2019 r.
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole przez dostarczenie oryginałów dokumentów ( o ile nie zrobiono tego wcześniej). 11 – 15 lipca 2019 r. godz.12.00  26 – 28 sierpnia 2019 r.
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych oddziałów w szkole 16 lipca 2019 r.
godz. 12.00
 

30 sierpnia 2019 r.
godz. 12.00

Facebook