';
Preloader logo

regulamin naboru i terminy

Terminy rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 

Ustala się następujące czynności i terminy przeprowadzenia rekrutacji do oddziałów klas pierwszych:

 1. Kalendarium działań

REKRUTACJA PIERWOTNA

1. Składanie podań przez kandydatów do klasy sportowej (siatkarskiej) Od 18 kwietnia do 12 maja 2017 r.
2.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy siatkarskiej.

Miejsce: Hala Sportowa AZOTY, Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 1a

 • 17 maja 2017 godz. 11:00 – obowiązkowy test sprawności dla wszystkich kandydatów.
 • 23 maja 2017 godz. 13:00 – dodatkowy termin testu sprawności.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy 2 czerwca 2017 o godz. 12.00
4.  Składanie podań przez kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.

od 29 maja 2017 r.

do 23 czerwca 2017 r.

5.  Składanie przez kandydatów do wybranej szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów. od 23 czerwca 2017 r. do 27 czerwca 2017 r.
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków

od 23 czerwca 2017 r.

do 7 lipca 2017 r.

7. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

10 lipca 2017 r. do godz. 12.00

 

8. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów.

od 10 lipca 2017 r. od godz. 12.00

do 13 lipca 2017 r. do godz.15.00

9.  Ogłoszenie list uczniów przyjętych do poszczególnych szkół i podanie informacji o wolnych miejscach.

14 lipca 2017 r. do godz. 14.00

 

10. Poinformowanie przez dyrektora o wolnych miejscach w liceum 14 lipca 2017 r. o godzinie 15.00

 

PRZEPROWADZENIE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

 

1. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły mogą składać podania do szkoły dysponującej wolnymi miejscami.

od 14 lipca 2017 r.

do 17 lipca 2017 r.

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do klasy siatkarskiej 18 lipca 2017
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy 19 lipca 2017 o godz. 12.00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków
od 17 do 31 lipca 2017 r.
5. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych.

1 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

 

6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczenie oryginałów dokumentów. od 25 do 28 sierpnia  2017 r.
7.  Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

28 sierpnia 2017 r. do godz. 12.00

 

8. Poinformowanie przez dyrektora o wolnych miejscach w liceum 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 15.00

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI – wersja skrócona

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem internetu. Kandydat do szkoły musi założyć konto na stronie naboru opolskie.edu.com.pl/Kandydat (czynne od maja) w terminie od 29 maja do 23 czerwca 2017 r.
 2. Kandydat do klasy siatkarskiej składa podanie w terminie od 18 kwietnia do 12 maja 2017 r. Miedzy 15 a 26 maja odbędzie się test sprawności fizycznej.
 3. Kandydat może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.
 4. W dniach 23-27 czerwca 2017 r. kandydat składa do wybranej szkoły kopię świadectwa ukończenia szkoły, kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty.
 5. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza, w terminie 10-13 lipca 2017 r. wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty i ewentualne posiadane zaświadczenia wystawione przez Powiatową Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, zawierające wskazania dot. kształcenia. Można to zrobić również przy składaniu podania i świadectw w dniach 23-27 czerwca 2017 r.
 6. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 7. Do klas pierwszych I Liceum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego po wniesieniu wniosku przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.
 8. W postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły uwzględniające:
 9. a) liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 10. b) liczbę punktów za osiągnięcia ucznia:

– ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów,

– działalność na rzecz innych ludzi, w szczególności wolontariat, 3 punkty,

– szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie, maksymalnie 18 punktów,

 1. c) liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego, zawartych w zaświadczeniu OKE, przy czym są one przeliczane następująco – 1 pkt na egzaminie gimnazjalnym mnoży się razy 0,2.
 2. W przypadku uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego oceny na świadectwie są przeliczane wg, skali :
  6 – 20 p. , 5 – 18 p. , 4 – 13 p. , 3 – 8 p. , 2 – 2 p.
 3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 4. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdziesz w dokumencie ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2017/2018 – prezentowany poniżej

III     REGULAMIN REKRUTACJI

(zgodny z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017

[ogłoszone w Dz.U. R.P. z dnia 20 marca 2017, poz 586]  w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, z zarządzeniem nr 11 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwoetnia 2017, oraz z Ustawą o systemie oświaty )

 1. W szkole działa powołana przez dyrektora szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna, składająca się z 3 osób, której pracami kieruje wyznaczony przewodniczący.
 2. Rekrutacja jest prowadzona za pośrednictwem internetu. Kandydat do szkoły musi założyć konto na stronie naboru opolskie.edu.com.pl/Kandydat (czynne od maja) w terminie od 29 maja do 23 czerwca 2017 r.
 3. Kandydat do klasy siatkarskiej składa podanie w terminie od 18 kwietnia do 12 maja 2017 r.
 4. Kandydat może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.
 5. W terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej do podania o przyjęcie dołącza:
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył, a ponadto:
 • kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez Komitety Główne Olimpiady oraz Kuratora Oświaty,
 • posiadane zaświadczenia wystawione przez Powiatową Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, zawierające wskazania dot. Kształcenia.

 

 1. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.
 2. Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły potwierdza, w terminie określonym w § 2 ust.1 pkt 7 (Zarz. Op. Kuratora Oświaty), wolę podjęcia nauki w danej szkole składając oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 3. Do klas pierwszych I Liceum przyjmuje się kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego po wniesieniu wniosku przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do I Liceum o przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują kryteria ustalone przez dyrektora szkoły uwzględniające:
 5. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 6. liczbę punktów za osiągnięcia ucznia:
 • ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 • szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie,
 • liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu, zawartych w zaświadczeniu OKE o szczegółowych wynikach egzaminu.
 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego:
 3. Składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów uzdolnień kierunkowych i prób sprawności fizycznej dla kandydatów do szkół przeprowadzających sprawdzian uzdolnień kierunkowych/ próbę sprawności fizycznej. od 18 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r.
 4. Przeprowadzenie:
 • sprawdzianu uzdolnień kierunkowych,
 • prób sprawności fizycznej dla kandydatów oddziałów sportowych w publicznych szkołach ogólnodostępnych (od 15 do 26 maja 2017 r.)
 1. W rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży w województwie opolskim ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 2. 200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:
 • 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 • 100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w opisie zasad przyjęcia do poszczególnych oddziałów, określonych na stronie naboru oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
 1. Kandydat wskazuje wybrane przedmioty do danego oddziału, odpowiadające wybranemu profilowi. W przypadku wprowadzenia przez organ prowadzący rekrutacji elektronicznej, system automatycznie przypisuje oceny z przedmiotów do profilu oddziału, bez wskazań kandydata.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 3. języka polskiego
 4. historii i wiedzy o społeczeństwie
 5. matematyki
 6. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
 7. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
 8. Do przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,
 9. wynik przedstawiony w procentach z:
 • a) języka polskiego,
 • b) historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • c) matematyki,
 • d) przedmiotów przyrodniczych – mnoży się przez 0,2;
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym przedstawiony w procentach wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 do szkół ponadgimnazjalnych, za oceny wyrażone w stopniu:
 3. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 4. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 5. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 6. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 7. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 8. Za świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły podstawowejlub gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.
 9. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt 5 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.
 10. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,  o których  mowa  w ust. 1,  na  tym  samym  szczeblu  oraz  z tego  samego  zakresu,  wymienione  na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 11. Uczniowie gimnazjum, którzy w roku szkolnym 2014/15 i 2015/16 uczestniczyli w etapie wojewódzkim lub ponadwojewódzkim konkursów tematycznych (wymienionych w zarządzeniach Opolskiego Kuratora Oświaty) zachowują swoje uprawnienia w bieżącym roku szkolnym, przy zastosowaniu aktualnie obowiązującej punktacji.
 12. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim (zał. nr 3), których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej przez siebie klasy I Liceum Ogólnokształcącego z pominięciem zasad rekrutacji.
 13. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
 14. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
 15. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
 16. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 17. W rekrutacji uzupełniającej uczestniczą kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranych szkół w pierwszym terminie.
 18. W rekrutacji uzupełniającej kandydaci posługują się oryginalnymi dokumentami.
 19. Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez komisję.

 

Tabela pomocnicza i pozostałe informacje

TABELA POMOCNICZA – Zestawienie punktów możliwych do uzyskania:

 

1.      Za wyniki egzaminu gimnazjalnego:

 

– języka polskiego

– historii i wiedzy o społeczeństwie                x% razy 0,2

– matematyki

– przedmiotów przyrodniczych

– języka obcego nowożytnego –podstawa – x% razy 0,2

2.      za oceny na świadectwie –max 4 razy 20 pkt = 80 pkt

celujący – 18 pkt

bardzo dobry – 17 pkt

dobry – 14 pkt

dostateczny – 8 pkt

dopuszczający – 2 pkt i dodatkowo do uzyskania 20 punktów

3.      Max ilość punktów możliwych do uzyskania za wszystkie dodatkowe osiągnięcia w konkursach wiedzy, artystycznych i sportowych. – 18 pkt

4.      wyróżnienie na świadectwie – 7 pkt

5.      wolontariat – 3 pkt

 

Konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień:   (**)

1. Ogólnopolska Olimpiada  „Myśli Jana Pawła II”

2. Konkurs historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”              laureat – 7 pkt

3. Ogólnopolski konkurs tematyczny „Papież Słowianin”                          finalista – 5 pkt

4. Konkurs „Losy bliskich i losy dalekich –

życie Polaków w latach 1914-1989”

5. Ogólnopolski konkurs – Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

wysokie miejsce w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez KO i inne podmioty na ternie szkoły na szczeblu:                                                             

-międzynarodowym  –  4 pkt

– krajowym  –  3 pkt

– wojewódzkim  – 2 pkt

– powiatowym  – 1 pkt

Wykaz dyscyplin sportu punktowanych w procesie rekrutacji  – załącznik nr 1

 

 

KRYTERIA – INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 iart. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 5. e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 6. f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

 

Wykaz olimpiad i konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych przedstawiony przez opolskiego kuratora oświaty uwzględnianych w tegorocznej rekrutacji: 

A. konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:
– Konkurs Polonistyczny
– Konkurs Języka Angielskiego
– Konkurs Języka Niemieckiego
– Konkurs Języka Francuskiego
– Konkurs Biologiczny
– Konkurs Chemiczny
– Konkurs Fizyczny
– Konkurs Geograficzny
– Konkurs Historyczny
– Konkurs Matematyczny
– Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej

B. Ogólnopolskie olimpiady przedmiotowe dla uczniów gimnazjów:
– Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów (organizator: Stowarzyszenie Talent)
– Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów (organizator:Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej SEM)
– Olimpiada Języka Angielskiego dla Gimnazjalistów (organizator WSJO im. S. B. Lindego w Poznaniu)

C. Konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów na podstawie zawartych porozumień: :
– Ogólnopolska Olimpiada „Myśl Jana Pawła II”
– Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
– Ogólnopolski konkurs „Papież Słowianin
– Ogólnopolski konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich– życie Polaków w latach 1914 – 1989”
– Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

D. Konkursy tematyczne o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:
– Wojewódzki konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym”
– VI Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Kresach Wschodnich
– Konkurs Wiedzy o Języku Polskim (organizator: Opolski Kurator Oświaty)

F. Zawody artystyczne
– Wojewódzki konkurs plastyczny o Księciu Janie Dobrym – ‘Książę Jan Dobry –polityk, patriota doskonały i oszczędny gospodarz” (organizator: Opolski Kurator Oświaty)

G. Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez gminne ośrodki sportowe, wojewódzki związek sportowy, polskie związki sportowe:
– zawody indywidualne akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kolarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo sportowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie –shorttrack, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne- biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody,
snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy- styl klasyczny, zapasy- styl wolny, żeglarstwo
– zawody zespołowe : baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo

 

 

 1. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 13 punktów.

 

 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 2 punkty.

Inne uwagi

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

 

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

 1. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 5. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
 2. a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 3. b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 4. c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 5. d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 6. e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
Odwiedź nas na Facebooku
Facebook